3 glavne novosti, ki jih morajo podjetja poznati pri črpanju evropskih sredstev

Te so večja ciljna usmerjenost v komercializacijo razvitih produktov, povezovanje s partnerji v celotni verigi vrednosti ter bistveno boljša tehnična izvedba prijav in izvedb odobrenih projektov.
Odprtje novih razpisov za evropska kohezijska sredstva se zamika, morda edina dobra stvar pri tem pa je, da se lahko podjetja na nove razpise dobro pripravijo. V evropski finančni perspektivi 2014 – 2020 bodo na nacionalni ravni za podjetja pri prijavah na razpise pomembno upoštevati nekatere novosti.

Razpisov za evropska kohezijska sredstva iz nove finančne perspektive še ni (o tem, kdaj predvidoma bodo, v članku Razpisi za evropska sredstva zunaj v drugi polovici julija? Neuradno – ne bo jih do jeseni), bodo pa za podjetja pomembne tri ključne novosti. Te so večja ciljna usmerjenost v komercializacijo razvitih produktov, povezovanje s partnerji v celotni verigi vrednosti ter bistveno boljša tehnična izvedba prijav in izvedb odobrenih projektov.

Ciljna usmerjenost: v ospredju raziskave in razvoj

1. Če je še v pretekli finančni perspektivi veljalo pravilo, da je mogoče pridobiti finančne spodbude za skoraj vse vrste dejavnosti in investicijskih aktivnosti, bo nabor le-teh v novi perspektivi bistveno bolj omejen in določen na ozko specializirana prednostna področja in domene v okviru SPS. Kohezijska sredstva bodo primarno namenjena RR dejavnostim, torej raziskavam in razvoju, izobraževanju in usposabljanju zaposlenih ter podpornim dejavnostim, kot so trženje in dizajn. Vse manj sredstev bo namenjenih strojni opremi in pa gradnji objektov. Za slednje lahko računate le še na kakšno ugodno posojilo.

Prednost tržno zanimivim inovativnim produktom

Ključnega pomena pa bo komercializacija rezultatov razvojnih projektov. V dosedanji finančni perspektivi so številni razvojni projekti bili ciljno usmerjeni denimo v pridobivanje novih patentov. V novi perspektivi bodo prednost imeli razvojni projekti, ki bodo ciljno usmerjeni v implementacijo tržno zanimivih produktov. To pa posledično pomeni dvig stopnje tehnološke pripravljenosti za uvedbo na trg (TRL = technology readiness level) s TRL 6 proti TRL 9.

Nič več projektov, ki so namenjeni sami sebi

Navedeno pomeni tudi, da bodo v primerjavi s predhodno perspektivo vodilno vlogo pri razvojnih projektih vse bolj prevzemala podjetja, saj imajo le-ta bistveno več izkušenj s področij trženja izdelkov ter poznavanja potreb na trgu. Hkrati pa bo vse manj prostora za projekte, ki so »sami sebi namen«, torej tistim, ki so ciljno prirejeni razpisim zahtevam in potrebam črpanja sredstev. Zato je za podjetja pomembno, da identificirajo tiste nove produkte, ki so primerni za komercializacijo in jih želijo v prihodnje razvijati ter ustrezajo programskim usmeritvam SPS 2014-2020.

Treba bo iskati partnerje

2. Prostora za samostojno izvajanje projektov bo vse manj. Večina od skupno 1,3 milijarde evrov sredstev, namenjenih izboljšanju konkurenčnosti gospodarstva, je v okviru OP EKP predvidenih za aktivnosti, ki bodo vključevale partnersko povezovanje med akterji na področju razvoja. Če je povezovanje v dosedanji finančni perspektivi potekalo predvsem na relaciji med javnimi raziskovalnimi inštitucijami in podjetji, se v novi perspektivi pričakuje, da bo povezovanje razširjeno in bo vključevalo partnerje iz celotne verige vrednosti. To potrjujejo tudi usmeritve iz poziva za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri Strategije pametne specializacije. V tem primeru so v prednosti vsekakor podjetja, ki so v okviru preteklih razpisov, kot so centri odličnosti, razvojni in kompetenčni centri uspela razviti dobre partnerske povezave. Za podjetja je tako v prihodnje pomembno, da iščejo nove povezave in parterstva, tako s podjetji, s katerimi že sodelujejo kot tudi s dobavitelji, kupci, raziskovalnimi inštitucijami, konkurenco, potencialnimi strateškimi partnerji.

Za uspeh projekta rabite ustrezna znanja

3. Za uspešno prijavo na razpisih je potrebno zagotavljati ustrezna znanja in reference. Zmotno je pogosto prepričanje, da je uspešnost vloge odvisna od projektne ideje. Pomen le-te ni zanemarljiv, vendar pravo težo projektu zagotavljajo znanja in reference partnerstva oziroma članov konzorcija. Od njih je namreč odvisna uspešna izvedba zastavljenega projekta in učinkovitost porabe javnih sredstev. Poleg ustreznih znanj s področja priprave projektov ter aktivnosti spremljanja in poročanja pa je bistveno, da imajo člani projektnih timov dovolj časa na razpolago za izvajanje projekta. Vključitev razvojnikov, ki so že zdaj 110-odstotno obremenjeni s tekočimi aktivnostmi, je lahko razlog, da pride do nepravilnosti pri postopkih izvajanja projekta, denimo neodobrene spremembe na projektu, nedoseganja kazalnikov projekta, neustreznega dokazovanja upravičenih stroškov projekta. Posledično podjetje ne uspe v celoti počrpati dodeljenih sredstev.

Opredelite svoj položaj v konzorciju

Podjetja naj presodijo, ali imajo dovolj kompetenc za vodenje projekta in glede na to opredelijo svoj položaj v konzorciju. Tista z manj znanj naj predvsem iščejo priložnosti sodelovanja v konzorcijih kot projekti partnerji. Poleg tega pa je treba vedeti, da obstajajo razlike v zahtevnosti posameznih razpisov. Uspešna kandidatura na razpisih za subvencioniranje nakupa nove tehnološke opreme ne zagotavlja znanj pri kandidaturi na razpisih s področja RR. V končni fazi je tudi to potrebno upoštevati pri oblikovanju projektnega tima.

Vir: http://subvencije.finance.si/8824641/3-glavne-novosti-ki-jih-morajo-podjetja-poznati-pri-črpanju-evropskih-sredstev?metered=yes&sid=426273768

Nazaj na vrh