Odziv na predlagano novelo Zakona o socialnem podjetništvu

Združenje Slovenski forum socialnega podjetništva pozdravlja pripravo novele Zakona o socialnem podjetništvu, katere se je lotilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj se je v praksi pokazalo, da nekatere določbe obstoječega zakona prej ovirajo kot spodbujajo razvoj socialnega podjetništva.

V Združenju Slovenski forum socialnega podjetništva smo se odzvali na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu, ki je bil posredovan  v javno razpravo 9. novembra 2015.

Na podlagi zbranih pripomb in dopolnitev svojih članov smo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo poslali stališča in v njih opozorili predvsem na:

  • pomanjkanje jasne, konsistentne in strokovne razlage osnovnih opredelitev, ki se nanašajo za želeno redefinicijo socialnega podjetja. V zakonskem besedilu se pojavljajo pojmi: socialno podjetje, podjetje s socialno vsebino, socialna ekonomija, podjetja socialne ekonomije, pri tem pa ni jasnih opredelitev in povezav med njimi.
  • sprememba zakona ne vsebuje pojasnil k nameravani širitvi na celotno polje socialne ekonomije, kreativnih industrij, prekarnih oblik dela, ekonomske demokracije in »klasičnega profitnega« zadružništva, ki so s socialnim podjetništvom velikokrat povezane, niso pa identične,
  • potrebo po jasni opredelitvi pogojev pod katerimi lahko socialna podjetja opravljajo javne službe in kdo je lahko njihov ustanovitelj, da se izognemo različnim možnostim zlorab in nelojalni konkurenci.

Zato v Združenju upamo, da bo pristojno ministrstvo predlog novele ponovno pretehtalo in bo pri tem sledilo tudi pripombam deležnikov, stroke in prakse.

Nazaj na vrh