Kako pridobiti status socialnega podjetja?

Ste že član združenja? Vlogo in ostalo dokumentacijo za pridobitev statusa socialnega podjetja za člane pripravimo BREZPLAČNO.

 

Socialno podjetje je status, ki ga pridobi že ustanovljena ali na novo ustanovljena pravna oseba, to je društvo, zavod, zadruga, ustanova ali d.o.o., ki izpolnjuje pogoje in načela navedena v Zakonu o socialnem podjetništvu (ZaSOP).

Torej status socialnega podjetja ne spreminja vašega društva ali zavoda v novo gospodarsko družbo, kot si nekateri napačno razlagajo.

 OPOZORILO: V postopku potrditve je Novela Zakona o socialnem podjetništvu, ki bo tudi spremenila postopek pridobitve statusa in olajšala pridobitev statusa (ne bo več pogojev, status bo lahko pridobilo tudi

KDO JE LAHKO SO.P.?

Status socialnega podjetja lahko pridobijo pravne osebe, ki so neprofitne: zavodi, društva, ustanove in tudi tudi zadruge ter d.o.o., če se z aktom opredelijo, da ne bodo delile dobička med lastniki.

Še enkrat poudarjamo, da neprofitnost ne pomeni, da ne smete prodajati, ampak je vezana le na delitev dobička ob koncu leta med lastnike ter vodenje računovodstva po razdelitvi pridobitno (prodaja na trgu) in nepridobitno (javna sredstva, razpisi, subvencije, članarine, donacije…)

 

VLOGA

Za pridobitev statusa so.p. se na pristojni organ ali ponavadi okrožno sodišče predloži vloga za registracijo socialnega podjetja, ki nadaljnje na podlagi petega odst. 7. člena ZSocP ugotavlja pogoje za pridobitev statusa socialnega podjetja. Vlogi mora biti predložen tudi sklep ustanovitelja, da namerava predlagatelj poslovati kot socialno podjetje.

Različni akti za ustanovitev socialnega podjetja po slovenski zakonodaji:

 Vir: http://slohra-socio.net/akti-za-ustanovitev-socialnega-podjetja/

 

Vsi dokumenti, ki jih morate pripraviti za pridobitev statusa socialno podjetje:

  1. prilagojen akt o ustanovitvi, statut društva oziroma zadružna pravila (vsebina 12. člen ZSocP) – overjen podpis
  2. sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje – overjen podpis
  3. osebna imena, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča vseh oseb, ki imajo pooblastilo za zastopanje in za društva še obseg pooblastil,
  4. dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela oziroma za društva vrednost premoženja,
  5. podatek, da pravna oseba ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ter da ima poravnane vse dospele davčne obveznosti in prispevke za socialno varnost delavcev (po uradni dolžnosti obvezno le pri preoblikovanju društva v socialno podjetje).
  6. pa še opomba, morda bo katero sodišče od vas zahtevalo še kakšen drugi dokument, kot je na primer pri zavodu Sklep ustanovitelja o spremembi firme zavoda, skrajšani firmi zavoda, preoblikovanju v socialno podjetje in sklep o spremembi akta, v skladu s priglašenim predlogom in priloženim aktom

ter seveda spremne obrazce za oddajo vlogo na sodni register, če vlogo pripravljate sami (PREDLOG ZA VPIS SPREMEMBE V SODNI REGISTER, SPR-1, SPR-2…). Nekaj obrazcev vam lahko pomagamo oblikovati tudi na KNOFu.

 

REGISTRSKI POSTOPEK

Vlogo za registracijo nepridobitne pravne osebe kot socialnega podjetja se odda na pristojni registrski organ. To velja tudi v primeru, ko je nepridobitna pravna oseba (npr. društvo, d.o.o.) že ustanovljena in se v postopku doregistrira v socialno podjetje.

Postopkovnik:

Nepridobitna pravna oseba

društvo

zavod

ustanova

gospodarska družba, zadruga,evropska zadruga

Zakonska podlaga za registracijo/izdajo soglasja Zakon o društvih

(Ur. l. RS, št. 64/11– UPB2)

Zakon o zavodih

(Ur. l. RS, št. 12/91 in nasl.)

 

Zakon o ustanovah

(Ur. l. RS, št. št. 70/05, 91/05- popr.)

Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09–UPB3 in nasl.)

Zakon o zadrugah (Ur. l. RS, št.97/09)

Ministrstvo pristojno za zakon, ki je podlaga za registracijo/doregistracijo

MNZ

MJU

MNZ

MGRT/MKO

Registrski organ upravna enota na območju katere je sedež društva okrožna sodišča/sodni register pristojno ministrstvo za izdajo soglasja k aktu okrožna sodišča/sodni register
Pogoji za ustanovitev določeni z  ZSocP in zakonodajo, ki ureja organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe

 

Registrski organ z aktom, s katerim odloči o vpisu nepridobitne pravne osebe v register, odloči tudi, da se pri firmi ali imenu nepridobitne pravne osebe v register vpiše dostavek »socialno podjetje« (so. p.). Z vpisom tega dostavka v register ali javno evidenco nepridobitna pravna oseba pridobi status socialnega podjetja in lahko začne poslovati kot socialno podjetje.

Vir: http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/socialno_podjetnistvo/registrski_postopek/

POROČANJE

Organizacija mora izpolnjevati pogoje tudi po pridobitvi statusa, če ne ga seveda izgubi. Sicer se konec leta 2016 pričakuje sprememba zakona o socialnem podjetništvu, ki bo tudi te pogoje omilil.

Status prinese le malce več papirologije, ob letni bilanci je potrebno izdelati le poročilo Razčlenitev sredstev za so.p., ki za društva in zavode, ki so vajena ločevati pridobitne od nepridobitnih prihodkov in odhodkov, ni nič novega.

Nazaj na vrh