9.1.2018 Maribor, Evropska prestolnica socialne ekonomije

Vabimo vas na uvodno prireditev ob razglasitvi Slovenije za predsedujočo nadzornemu odboru Luksemburške deklaracije za socialno ekonomijo in ob razglasitvi Maribora za evropsko prestolnico socialne ekonomije za leto 2018.

Vsebino prestolnice dajemo vsak posameznik in vsi mi skupaj, ki nam je mar za naš družbeni in okoljski učinek. Luči so usmerjene v nas, to je na naša priložnost, da skozi socialno ekonomijo prispevamo k bolj etični družbi skozi svoje delo! Pridite in prispevajte svoje rešitve v skupno dobro na delavnici.

Dogodek bo v torek, 9. januarja 2018 od 15. do 17. ure na sedežu združenja Socialna ekonomija Slovenije v prostorih društva Toti DCA Maribor na Gorkega ulici 34 v Mariboru.

Program:

15:00 Mojca Ž. Metelko, generalna sekretarka združenja Socialna ekonomija Slovenije in Miro Mihec, vodja podružnice Podravje: Pozdravni nagovor s pregledom dela ZSES.

15:05 Tadej Slapnik, državni sekretar Republike Slovenije v kabinetu predsednika vlade za socialno, zeleno in krožno gospodarstvo: ob razglasitvi Slovenije za predsedujočo nadzornemu odboru Luksemburške deklaracije za socialno ekonomijo za leto 2018 in predvidene aktivnosti. Več na spletni strani www.socialnaekonomija.si.

15:15 Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor: O aktivnostih in občinski podpori v zvezi s projektom »Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije v letu 2018«.

15:20 Marjan Holc, predsednik društva Dnevni center aktivnosti Toti DCA, so. p.: Predstavitev idejnega projekta Večgeneracijski center Maribor v povezavi z novimi prostorskimi, logističnimi in informacijskimi možnostmi za izvajanje aktivnosti sedeža združenja Socialna ekonomija Slovenije in izvajanja projekta »Maribor, evropska prestolnica evropske socialne ekonomije.«

15:35 Nena Dokuzov, članica upravnega odbora združevanja Socialna ekonomija Slovenije: Organizacija Tehničnega sekretariata za operativno izvajanje nalog v zvezi s predsedovanjem Slovenije nadzornemu odboru Luksemburške deklaracije, koodinacijska skupina za izvajanje projekta Maribor- evropska prestolnica socialne ekonomije ter programski odbor.

15:45 Mojca Ž. Metelko, generalna sekretarka združenja Socialna ekonomija Slovenije: Aktivnosti združenja ZSES v letu 2018 in kampanja #Kupujem odgovorno.

15:55 Miro Mihec, vodja podružnice združenja Socialna ekonomija Slovenije Podravje in član upravnega odbora: Aktivnosti v okviru projekta »Maribor – evropska prestolnica socialne ekonomije«.

16:00 Mojca Štepic, državna sekretarka, Sektor za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo, MGRT: Aktivnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v letu 2018, vključno s spremembo zakona o socialnem podjetništvu.

16:15 Razpisi na področju socialne ekonomije v letu 2018.

16:30 Delavnica za identifikacijo akterjev in prispevkov k skupnemu razvoju. Kdo s(m)o najbolj vidni akterji v Mariboru in Podravju na področju socialne ekonomije?

17:00 Možnost pridružitve novih članov (ni nujno, da imate status socialnega podjetja-več tukaj).

 

Dogodek bo povezovala Iris Magajna, članica upravnega odbora ZSES.
Deli facebook dogodek! (Hvala !)

Obvezna prijava tukaj.

Pridite 15 minut prej, začnemo točno ob 15h !

 

Več informacij:
Miro Mihec, vodja podružnice ZSES Podravje in član upravnega odbora, zdruzenje@socialnaekonomija.si,

041 710-277

 

INVITATION IN ENGLISH:

We invite you to the introductory event upon the proclamation of  Slovenian presidency of the Monitoring Committee of Luxembourg declaration for the social economy area and the announcement of Maribor as the European Capital of Social Economy for 2018.

The event will take place on Tuesday, 9 January 2018, from 15:00 to 17:00 at the headquarters of the Association of Social Economy Slovenia at the premises of Toti DCA Maribor on Gorkega 34 street in Maribor (Slovenia).

Program:

15:00 Mojca Ž. Metelko in Miro Mihec: Welcome address with a review of ZSES’s work so far.

15:05 Tadej Slapnik, State Secretary of the Republic of Slovenia in the Office of the Prime Minister for Social, Green and Circular Economy: About proclamation of Slovenian presidency of the Monitoring Committee of Luxembourg declaration for the Social Economy.

15:15 Saša Pelko, Deputy Mayor of Maribor: On activities in the municipality support in connection with the project “Maribor, the European Capital of Social Economy in 2018”.

15:20 Marjan Holc, president of the Association of Daily Activities of Toti DCA, so. p .: Presentation of the conceptual project Multigeneration Center Maribor in connection with the new spatial, logistic and information options for the implementation of the activities of the Social Economy of Slovenia association in the implementation of the project “Maribor, the European Capital of the European Social Economy”.

15:35 Nena Dokuzov, Member of the Board of Directors of the Social Economy Society of Slovenia: Organization of the Technical Secretariat for the operational implementation of the tasks related to the Slovenian Presidency of the Supervisory Committee of the Luxembourg Declaration, the Coordination Group for the implementation of the Maribor project – European Capital of Social Affairs economics and program committee.

15:45 Mojca Ž. Metelko, Secretary General of the Social Economy Association of Slovenia: Activities of the Association of Social Economy Slovenija in 2018 (Buy Social label).

15:55 Miro Mihec, Head of Affiliates of the Social Economy Association of Slovenia Podravje and member of the Board of Directors: Activities within the project “Maribor – European Capital of Social Economy”.

16:00 Mojca Štepic, State Secretary for social Enterpreneurship, Cooperatives and Social Democracy, Ministry of Economic Development and Technology: Activities of Ministry of Economic Development and technology in 2018.

16:15 Calls for social economy in 2018.

16:30 Questions and Incentives by members of the social economy associations of Slovenia and the possibility of joining new members (you do not necessarily have the status of a social enterprise – more here).

17:00 Closing

The event will be joined by Iris Magajna, a member of the ZSES Management Board.
Share facebook event!  (Thanks!)

Sign up for the event.
More information:
Miro Mihec, Head of the ZSES Podravje branch and member of the board, zdruzenje@socialnaekonomija.si,

++386 41 710-277

 

Nazaj na vrh