9.10.2020 ponovno 14. skupščina ZSES – Vabilo

Zaradi prenizkega števila prijav (nesklepčnost) ponovno organiziramo 14., volilno skupščino Združenja Socialna ekonomija Slovenije

VABILO NA PONOVNO 14. SKUPŠČINO

ZDRUŽENJA SOCIALNA EKONOMIJA SLOVENIJE, socialno podjetje

Spoštovani!

Na podlagi 4. točke 12. člena Statuta Združenja Socialna ekonomija Slovenije, socialno podjetje sklicujemo ponovno sejo 14. skupščine Združenja, ki bo v petek, 9. 10. 2020 ob 14.00 uri v prostorih podravske podružnice Združenja Socialna ekonomija Slovenije so.p., Partizanska 12, 1. nadstropje, 2000 Maribor in ONLINE preko spletne aplikacije. Povezavo do udeležbe preko spleta bomo poslali prijavljenim.

Predlagan dnevni red:

  • Imenovanje delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika ter verifikacijsko-volilne komisije
  • Poročilo verifikacijsko-volilne komisije (prisotnost/sklepčnost)
  • Pregled in potrditev dnevnega reda
  • Pregled in potrditev zapisnika 13. in 14. skupščine
  • Pregled in potrditev sprememb statuta
  • Pregled in potrditev letnega poročila 2019
  • Pregled tekočih programov in projektov
  • Volitve in imenovanja  
  • Razno

GRADIVA in OBRAZCI k posameznim točkam dnevnega reda so objavljeni spodaj.

Morebitne dodatne točke ali dopolnitve predlaganih točk dnevnega reda lahko člani sporočijo na elektronski naslov zdruzenje@socialnaekonomija.si do 2. 10. 2020. Prosimo, da je predlog obrazložen, in da vsebuje predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča.

Zaradi poteka mandatne dobe predsedniku, članom upravnega odbora in članom nadzornega odbora, bodo v skladu s Statutom na 14. skupščini potekale volitve.
Razpisujemo predložitev kandidatur v Organe ZSES in sicer za:
• Predsednika ZSES
• najmanj 5 članov Upravnega odbora
• 5 članov Nadzornega odbora
Člane in članice Združenja pozivamo, da za potrebe volitev na 14. Skupščini posredujejo
predloge kandidatov.
Kandidature posredujte na priloženem obrazcu do četrtka, 8. 10. 2020 (do 12. ure), na elektronski naslov zdruzenje@socialnaekonomija.si

Prosimo, da člani udeležbo na skupščini potrdijo na sledeči povezavi z izpolnitvijo spletnega obrazca čimprej oziroma najkasneje  do srede, 7. 9. 2020.

Pravne osebe zastopa zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena oseba.

Člani, ki se skupščine ne morejo udeležiti, lahko za zastopanje pooblastijo drugo osebo tako, da izpolnijo pooblastilo in ga posredujejo v tiskani obliki na naslov Združenja ali v elektronski obliki na zgoraj naveden e- naslov do pričetka skupščine dne 9. 10. 2020.

Skupščina bo potekala v skladu s priporočili NIJZ.

Lepo vas pozdravljamo,

Lilijana Brajlih, l.r.                                                        Mojca Žganec Metelko, l.r.

generalna sekretarka                                                                 predsednica

Obrazci in gradiva:

Nazaj na vrh