POTENCIAL Inštitut za revitalizacijo podeželja, Lokovec

POTENCIAL Inštitut je zasebni nepridobitni zavod.

Poslanstvo zavoda je aktiviranje lokalnih potencialov za trajnostni razvoj podeželja, dvig osveščenosti o specifikah Banjške planote in ostalih hribovskih ter drugih zapostavljenih predelov matične občine in regije v ožjem in širšem pomenu (Alpe Adria) ter sodelovanje pri pripravi in izvedbi politik.

Naša organizacija želi postati del t.i. ekosistemskega pristopa do družbenih sprememb. Želimo biti del skupin(e) deležnikov na lokalni in regionalni ravni – gibanje, ki deluje skupaj in udejanja merljiv družbeno odgovoren vpliv. Želimo biti del rešitev, ne del problema.

Kratek opis organizacije:

Svoje cilje zavod dosega s spodbujanjem in pospeševanjem razvoja podeželja, izmenjavo informacij, znanj in izkušenj, sodelovanjem in mreženjem med nevladnimi organizacijami in drugimi združenji civilne družbe, lokalnimi ter državnimi institucijami ter gospodarstvom, spodbujanjem prostovoljnega dela, solidarnosti in socialnega podjetništva in povečevanjem zavedanja javnosti o pomenu družbeno odgovornega delovanja.

Ključne aktivnosti: integracija in povezovanje za revitalizacijo podeželja

Zavod deluje na področjih:

  • družbeno odgovorno delovanje: socialno podjetništvo, zadružništvo
  • razvoj podeželja (sonaravno kmetovanje, zeleni turizem, varstvo narave, obnovljivi viri)
  • socialne dejavnosti, ranljive skupine, medgeneracijsko sodelovanje
  • vseživljenjsko učenje, zaposlovanje
  • aktivno in zdravo preživljanje prostega časa
  • mreženje
  • trajnostni razvoj

Nazaj na vrh