#Create responsible, projekt “S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela”

Združenje Socialna ekonomija Slovenije izvaja transnacionalni projekt z naslovom »S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela prekarcev« MGRT ESS, ki predvideva aktivacijo in socialno vključenost ciljne skupine prekarnih delavcev.

Za izvedbo aktivnosti je predvidena nova pravno organizacijska oblika zadruge z uporabo visokotehnološkega orodja – blockchain platforme za podporo aktivaciji, dostopu na trg in dostopu do storitev za prekarce / prekarne delavce, ki jih zanje lahko izvaja zadruga in ki jih v fazi dostopa do trga najbolj potrebujejo. Z te namene se ustanavlja zadruga Odgovorni ustvarjalci z.b.o. so.p. s sedežem v Mariboru.

V okviru projekta bodo izvedena brezplačna usposabljanja iz naslednjih področij:

1. Štiri kreativne delavnice (laboratorijski koncept) za oblikovanje projektnih ekip, z namenom razvoja inovativnih idej,krepitve kompetenc in opolnomočenje mikro, samostojnih podjetnikov ter samozaposlenih v kulturnih in kreativnih industrijah za vstop na trg ter posameznikov za dostop do trga dela, predvidena so mentorstva, izobraževanja, usposabljanja in vodena svetovanja;

Predvideni termini in lokacije delavnic od 17. do 20. ure: RESPONSIBLE LABS for creators

>> VEČ IN PRIJAVE NA DELAVNICE RESPONSIBLE LABS for creators                                                                                            

 

3. Štiri delavnice za vertikalna in specifična področja (npr. kulturne in kreativne industrije, umetnost, novinarji, prevajalske zadruge) za predstavitev dobrih praks in sooblikovanje možnih rešitev socialne vključenosti in aktivacije prekarcev skozi zadružni model), predvidena so mentorstva, izobraževanja, usposabljanja in vodena svetovanja;

 • Predvidene lokacije delavnic: časovno bodo delavnice potekale predvidoma od 17h do 20h

  • MURSKA SOBOTA, 9.10.2018
  • ZAGORJE, 11.10.2018
  • CELJE, 16.10.2018
  • MARIBOR, 19.10.2018

3. Štiri delavnice za horizontalna področja za člane in potencialne člane zadrug (vodenje poslovanja in poslovnih knjig, pravno in drugo poslovno svetovanje, delavnice za uporabo orodja digitalnega zapisa za vstop v informacijsko – komunikacijsko platformo za zapis veščin, znanj, kapacitet in kompetenc, s katerimi razpolagajo člani zadruge in delavnica s področja trženja in predstavljanja podjetniški in drugim skupnostim za dostop na trg dela in trg s svojimi izdelki in storitvami), predvidena so mentorstva, izobraževanja, usposabljanja in vodena svetovanja;

 • Predvidene teme in lokacije delavnic: KRŠKO, SLOVENJ GRADEC, KOČEVJE, MARIBOR, časovno bodo delavnice potekale predvidoma od 17h do 20h

  • vodenje poslovanja in poslovnih knjig,
  • pravno in drugo poslovno svetovanje,
  • delavnica za uporabo orodja digitalnega zapisa, vstop v platformo,
  • delavnica s področja trženja,

 

4. Izvedba dveh akademij, ki bodo namenjene izobraževanjem in usposabljanjem (v sodelovanju s transnacionalnimi partnerji se izvede izobraževanje in usposabljanje za prenos dobrih praks pri reševanju specifičnih problemov prekarnih delavcev skozi zadružni poslovni model)

 

5. Izvedba enega zaključnega dogodka (konference) skupaj s partnerjem DIESIS, na kateri se predstavijo sistemske rešitve za obravnavo problematike prekarnega dela, oblikujejo priporočila in se posredujejo ter komunicirajo s ustvarjalci politik na relevantnih resornih ministrstvih in vladi RS.

//

Platforma, ki bo do konca novembra vzpostavljena na www.create-responsible.eu bo omogočala:

(1) enakopravno participacijo različnih ciljnih skupin in posameznikov, predvsem prekarcev / prekarnih delavcev v procesih upravljanja, odločanja in izvajanja dejavnosti zadruge,

(2) podporo prekarnim delavcem pri izvajanju storitev administrativno – tehnične narave (od prijav na razpise, do ureditve zavarovanj, plačil, izdajajnja računov, vodenja poslovanja in poslovnih knjig ipd.),

(3) oblikovanje kreativnih timov za implementacijo inovativnih projektnih idej in projektov, s tem pa tudi ustvarjanje možnosti za realizacijo le-teh skozi lastne podjeme/podjetja na trgu,

(4) dostop do trga skozi ko-kreacijo podpornega okolja (kjer bodo prekarni delavci oziroma zadružniki soustvarjali in oblikovali kreativno stičišče za opolnomočenje in aktivacijo širše skupnosti prekarnih delavcev),

(5) ustvarjanje trajnih in stabilnih zaposlitev prekarcev, ki bodo poleg dostojnega dela in življenja omogočile tudi zmanjšanje tveganja socialne izključenosti na dolgi rok,

(6) sooblikovanje politik relevantnih resorjev s področja zaposlovanja, socialne in pravne varnosti, zdravstvenih storitev za prekarne delavce,

(7) z integriranim pristopom skozi skupnostni princip omogočala boljše pogoje in pogajalsko pozicijo za aktivacijo prekarnih delavcev tako s področja kulturnih in kreativnih industrij ter umetnosti v postopkih javnega naročanja (ki z ZJN3 dajejo posebne možnosti socialnim podjetjem),

(8) z angažiranjem znanja vrhunskih kreatorjev, oblikovalcev in umetnikov dostop do inovativnih in kreativnih rešitev »z namenom« tako na področju tradicionalnih industrij, ki za ohranitev in poživitev nujno potrebujejo inovativne kreativne rešitve za ponovno pozicioniranje na trgu (tekstilna, lesna industrija, dizajn in oblikovanje), spodbujanja ohranjanja in krepitve kulturne dediščine in novih tehnologij za približevanje kreativnih in umetniških rešitev skupnosti (vključno z uporabo tehnologij navidezne in obogoatene ter mešane resničnosti, 3D tehnologij, ki bodo v prihodnjih 10 letih bistveno prispevale k oblikovanju alternativnih delovnih mest in ustvarjanju družbenih učinkov),

(9) z laboratorijskim načinom delovanja tudi ustvarjanje pogojev za krepitev podjetnosti in podjetniških kompetenc prekarnih delavcev ter skozi povečanje njihovih zmogljivosti preko mentoriranja, usposabljanja in izobraževanja ter pridobivanja in prenosa znanja na to ciljno skupino z namenom opolnomočenja individualnih prekarnih delavcev kot tudi specifičnih skupin za lažji vstop na trg,

(10) skozi odprto informacijsko – komunikacijsko platformo z digitalnim zapisom kompetenc, razpoložljivih znanj in veščin pa bo omogočala tako informacije na strani ponudbe, ampak tudi identifikacijo in dostop do storitev te ciljne skupine v ožji in širši skupnosti, delovanje po načelu skupnostne – socialne zadruge z uporabo digitalnega zapisa pa bo na drugi strani bistveno prispevalo k zmanjšanju tveganja in povečanju varnosti pri implementaciji inovativnih storitev, izdelkov, rešitev tudi na strani povpraševanja

Za imlementacijo zgoraj navdenih aktivnosti so potrebni vsaj trije sistemski ukrepi na ravni države, in sicer:

 1. Zagotovitev možnosti kolektivnega zavarovanja za čas bolniških odsotnosti prekarcev, ki v tem trenutku ni zagotovljen iz naslova nobenega sistemskega vira, ter poenostavitev postopkov za pridobitev in poročanje o porabi tega vira
 2. Oprostitev plačila davkov od dohodka (oz. moratorij na plačilo) za prvi dve leti delovanja po včlanitvi v platformo,
 3. Vsaj 10% davčna olajšava za investitorje v storitve, ki jih izvajajo te ciljne skupine, v kolikor jim uspe pridobiti investitorja (t.i. investicije z družbenim učinkom), kar pa bo omogočeno z realnim vrednotenjem njihovih pravic intelektualne lastnine skozi neposredno interakcijo (peer-to-peer) z deležniki na strani povpraševanja.

Prijave na brezplačne delavnice tukaj.

 

Operacijo delno financirata ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Nazaj na vrh