Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Koroški regiji

Razpisovalec:
RRA Koroška d.o.o.
Naslov:
Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Koroški regiji
Rok prijave:
22.04.2018 oz. do porabe sredstev
Opis:
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Koroški regiji (RGS Koroška) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami.
Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Koroški regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr..
Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Koroška. Statistična regija obsega naslednje občine: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, s spremembami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 s spremembami). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in izpolnjujejo druge pogoje.
Financiranje:

Več informacij:
http://www.rra-koroska.si/si/aktualno/razpisi/2016/03/76-Drugi-javni-razpis-kreditov-in-garancij-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-v-okviru-Regijske-garancijske-sheme-v-Koroski-regiji

Nazaj na vrh