Erasmus+: Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik – Socialno vključevanje z izobraževanjem, usposabljanjem in mladimi (EACEA/05/2016)

Razpisovalec:
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
Naslov:
Erasmus+: Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik – Socialno vključevanje z izobraževanjem, usposabljanjem in mladimi (EACEA/05/2016)
Rok prijave:
30.05.2016
Opis:
V okviru programa Erasmus+ je objavljen javni razpis, s katerim se bodo podprli projekti na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih, namenjeni nadaljnjemu razvoju in razširjanju inovativnih dobrih praks, ki spadajo na področje uporabe Deklaracije o spodbujanju državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije z izobraževanjem z dne 17. marca 2015.
Predlogi projektov morajo biti osredotočeni predvsem na enega od naslednjih splošnih ciljev:
1. preprečevanje nasilne radikalizacije ter spodbujanje demokratičnih vrednot, temeljnih pravic, medkulturnega razumevanja in aktivnega državljanstva;
2. spodbujanje vključevanja prikrajšanih učencev, vključno z osebami iz migrantskih družin, ob hkratnem preprečevanju diskriminatornih praks in boju proti njim.
Razpis obsega dva sklopa:
Sklop 1: Izobraževanje in usposabljanje
Sklop 2: Mladi
Razpis podpira tri projektne dele:
Del 1: Projekti transnacionalnega sodelovanja (sklop 1 in sklop 2)
Del 2: Obsežni prostovoljni projekti (sklop 2)
Del 3: Mreženje med nacionalnimi agencijami Erasmus+ (2) (sklop 2)
Upravičeni prijavitelji:
Upravičeni prijavitelji so javne in zasebne organizacije, ki so dejavne na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladih, zajetih v pariški deklaraciji. Prijavitelji, ki se lahko prijavijo na ta razpis, so: – izobraževalne ustanove in drugi ponudniki izobraževanja; – javni organi na nacionalni/regionalni/lokalni ravni, odgovorni za izobraževanje, usposabljanje in mlade; – neprofitne organizacije (nevladne organizacije); – raziskovalne ustanove; – sindikati in socialni partnerji; – centri za usmerjanje in priznavanje; – mednarodne organizacije; – zasebne gospodarske družbe; – upravičene so tudi mreže zgoraj navedenih organizacij, če so pravne osebe; – nacionalne agencije Erasmus+ na področju mladih (3).Upravičene države: 28 držav članic Evropske unije; države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn, Norveška; državi kandidatki za članstvo v EU: Turčija in nekdanja jugoslovanska republika Makedonija. Minimalne zahteve glede sestave partnerstva: Del 1 – štiri organizacije, ki zastopajo štiri upravičene države; Del 2 – tri organizacije, ki zastopajo tri upravičene države; Del 3 – štiri nacionalne agencije Erasmus+ na področju mladih, ki zastopajo štiri upravičene države.
Financiranje:
13,000.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en

Nazaj na vrh