Javni razpis sofinanciranje športa v Občini Mokronog – Trebelno

Razpisovalec:
Občina Mokronog – Trebelno
Naslov:
Javni razpis sofinanciranje športa v Občini Mokronog – Trebelno
Rok prijave:
22.04.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Mokronog – Trebelno v letu 2016.
Občina bo v skladu z Letnim programom športa Občine Mokronog-Trebelno za leto 2016 sofinancirala naslednje programe:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.3. Športna vzgoja mladine
– Interesna športna vzgoja mladine
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport in vrhunski šport
– Kakovostni šport
4. Šport invalidov
5. Razvojne in strokovne naloge v športu
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
– Športne prireditve
– Delovanje športnih društev in športne zveze
6. Obratovanje in uporaba športnih objektov za izvajanje letnega programa športa
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo: – registrirana športna društva, – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini, – javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. Prijavitelji morajo imeti sedež v občini in delovati na območju občine pretežno za občane občine, razen invalidskih društev oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (upošteva se število članov iz občine oziroma maksimalna višina sofinanciranja opredeljena v letnem programu), ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.
Financiranje:
30.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.mokronog-trebelno.si/razpis-javna-objava/2016/03/23/javni-razpis-za-izbor-sofinanciranje-izvajalcev-letnega-programa-sporta-v-letu-2016/1234.html

Nazaj na vrh