Javni razpis za sofinanciranje projektov NVO, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije

Razpisovalec:
Ministrstvo za zunanje zadeve
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje projektov NVO, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije
Rok prijave:
11.04.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije:
– Evropski razvojni sklad (EDF);
– Instrument za razvojno sodelovanje (DCI);
– Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI);
– Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR).
Upravičeni prijavitelji:
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičeni prijavitelji, so: – da so nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji; za namen tega javnega razpisa se kot nevladna organizacija šteje organizacija civilne družbe s statusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje po načelu svobodne odločitve, deluje po načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti in je neodvisna – zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb; namen delovanja mora presegati interese članstva ali mora biti splošno koristen ali dobrodelen; – prijavitelj je ustanovljen na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi) ali ima status humanitarne organizacije, ki ima sedež na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah oziroma je verska skupnost ali njen sestavni del, ki ji/mu je Urad za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti; – prijavitelju so bila v okviru instrumenta EU do 31. decembra 2015 dodeljena sredstva za sofinanciranje projekta in je z naročnikom, ki izvršuje proračun EU ali Evropski razvojni sklad (EDF), sklenil pogodbo o sofinanciranju projekta v okviru izbranega instrumenta EU; če prijavitelj ni nosilec projekta, je pogoj, da ima prijavitelj sklenjeno pogodbo z nosilcem projekta (vodilnim partnerjem) v okviru izbranega instrumenta EU; – prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle davke, dajatve in prispevke; – prijavitelj se strinja s pogoji tega javnega razpisa.
Financiranje:
100.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/36659/a1ae7527f12bb8d55393e70df42f8238/

Nazaj na vrh