Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje

Razpisovalec:
Mariborska razvojna agencija p.o.
Naslov:
Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje
Rok prijave:
16.04.2018 oz. do porabe sredstev
Opis:
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme za Podravje (RGSPD) za bančne kredite, ki jih MRA razpisuje v sodelovanju z bankami.
Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Podravski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr.
Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Podravje. Statistična regija obsega naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče – Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Mestna občina Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Mestna občina Ptuj, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, s spremembami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 s spremembami). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in izpolnjujejo druge razpisne pogoje.
Financiranje:

Več informacij:
http://www.mra.si/garancijska_shema/

Nazaj na vrh