Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme Savinjske regije

Razpisovalec:
Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.
Naslov:
Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme Savinjske regije
Rok prijave:
15.05.2018 oz. do porabe sredstev
Opis:
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme Savinjske regije za bančne kredite, ki jih Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. razpisuje v sodelovanju z v razpisu opredeljenimi bankami.
Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Savinjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr..
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma po Zakonu o zadrugah. Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.
Financiranje:
1,400.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
tukaj

Nazaj na vrh