Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Koroški regiji

Razpisovalec:
RRA Koroška d.o.o.
Naslov:
Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Koroški regiji
Rok prijave:
Do porabe sredstev oz. najkasneje do 22.04.2018
Opis:
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Koroški regiji za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami. Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Koroška.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/2011, 91/2011, 100/2011 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/2012, 57/2012, 44/2013 Odl.US: U-I-311/11-16 in 82/2013) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/2011) in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.
Financiranje:

Več informacij:
http://www.rra-koroska.si/index.php?site=vsebine_n&kat=1820&parent=0&lang=1&nid=83088

Nazaj na vrh