Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Tolmin v letu 2016

Razpisovalec:
Občina Tolmin
Naslov:
Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Tolmin v letu 2016
Rok prijave:
27.05.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Tolmin v letu 2016 po shemi državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU), in po shemi pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU).
Upravičeni prijavitelji:
Upravičeni prijavitelji so opredeljeni v razpisnih pogojih po posameznih vrstah pomoči in ukrepov.
Financiranje:

Več informacij:
http://www.tolmin.si/sl/214/o/637

Nazaj na vrh