Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško

Razpisovalec:
Občina Krško
Naslov:
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško
Rok prijave:
30.09.2016
Opis:
Občina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
Sredstva se dodeljujejo za naslednje ukrepe:
1. Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
2. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (17. člen Pravilnika), sredstva NORP
3. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (18. in 20. člen)
4. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij (23. člen)
Upravičeni prijavitelji:
Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa (glej razpisno dokumentacijo).
Financiranje:
133.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://krsko.si/3044/dodeljevanje-proracunskih-sredstev-za-ohranjanje-in-razvoj-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-krsko-za-leto-2016

Nazaj na vrh