Javni razpis P1 plus 2016 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Razpisovalec:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Naslov:
Javni razpis P1 plus 2016 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Rok prijave:
15.10.2016 oz. do porabe sredstev
Opis:
Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo v sodelovanju z v razpisni dokumentaciji opredeljenimi bankami.
Produkt P1 plus 2016 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast MSP in omogočajo: konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po Zakonu o socialnem podjetništvu.
Financiranje:
90,000.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi

Nazaj na vrh