Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor

Razpisovalec:
Mestna občina Maribor
Naslov:
Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor
Rok prijave:
06.06.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Podukrep: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Ukrep 3: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Upravičeni prijavitelji:
Upravičenci do sredstev državnih pomoči so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja dejavna v primarni kmetijski proizvodnji oziroma, v primerih ukrepa po členu 17 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež na območju občine, minimalno 1 hektar primerljivih kmetijskih površin v občini ter so oddale zbirno vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za ukrep 3 morajo kmetijska gospodarstva biti dejavna tudi na področju predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov.
Financiranje:
70.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=12113

Nazaj na vrh