Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj

Razpisovalec:
Mestna občina Kranj
Naslov:
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj
Rok prijave:
12.09.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči kot nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju Mestne občine Kranj preko naslednjih ukrepov:
A. Ukrepi na področju pridelave kmetijskih proizvodov:
– pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
– urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov,
– pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč,
– pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
B. Ukrepa na področju predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva:
– pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji,
– podpora investicijam za varno delo v gozdu.
C. Ostala ukrepa:
– podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih ter gozdarskih programih,
– podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.
Upravičeni prijavitelji:
Prijavitelji so lahko kmetijska gospodarstva, društva ali združenja, pod pogoji iz razpisa za posamezen ukrep posebej.
Financiranje:

Več informacij:
http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina/javni_razpisi_in_narocila/aktualno

Nazaj na vrh