Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017

Razpisovalec:
Ministrstvo za okolje in prostor
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017
Rok prijave:
03.06.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO) za leti 2016 in 2017, ki delujejo na področju okolja, in sicer na naslednjih vsebinskih področjih:
1. trajnostnega razvoja na področju varstva okolja, kar vključuje ukrepe, ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo in gospodarstvo,
2. ohranjanja narave, in sicer na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti, zlasti preprečevanja in obvladovanja vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti na podlagi Programa upravljanja območij NATURA 2000b za obdobje 2015–2020.
Upravičeni prijavitelji:
Upravičeni prijavitelji so organizacije, ki izpolnjujejo vse štiri v razpisu navedene pogoje.
Financiranje:
350.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1032

Nazaj na vrh