Javni razpis za sofinanciranje športa v Občini Vipava

Razpisovalec:
Občina Vipava
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje športa v Občini Vipava
Rok prijave:
21.04.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Vipava v letu 2016.
Občina Vipava bo v letu 2016 sofinancirala naslednje športne programe:
1. Interesno športno vzgojo predšolskih otrok, šoloobveznih otrok, mladine, študentov ter otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
2. Športno vzgojo otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Športno rekreacijo
6. Šport invalidov
7. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
8. Raziskovalno dejavnost
9. Informacijski sistem na področju športa
10. Udeležbo in organizacijo mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih športnih prireditev
11. Delovanje športnih zvez in društev
12. Gradnjo in adaptacijo športnih objektov ter nabavo opreme.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo: športna društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju občine, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, razen izjem, ki jih pravilnik posebej predvideva, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, zavodi za področja vzgoje in izobraževanja. Prijavitelj mora imeti sedež v Občini Vipava, razen izjem, ki jih Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vipava posebej predvideva, ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.
Financiranje:
57.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016021.pdf#!/r2016021-pdf

Nazaj na vrh