Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mokronog – Trebelno

Razpisovalec:
Občina Mokronog – Trebelno
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mokronog – Trebelno
Rok prijave:
22.04.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mokronog – Trebelno v letu 2016 za naslednje ukrepe:
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
(14. člen – Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev;
15. člen – Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov)
2. Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč (v skladu s 15. in 43. členom Uredbe Komisije 702/2014/EU);
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (v skladu z 28. členom Uredbe Komisije 702/2014/EU);
4. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (v skladu s 29. členom Uredbe Komisije 702/2014/EU).
POMOČI DE MINIMIS
2. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji; (21. člen)
OSTALI UKREPI OBČINE
5. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja (podlaga za izvedbo ukrepa je veljavna zakonodaja s področja javnih financ)
Upravičeni prijavitelji:
Upravičenci do pomoči, so: – pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 14, 15, 28 in 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, primeru ukrepa po členu 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, imajo sedež na območju občine in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oz. zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine; – pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih in ima sedež na območju občine; – registrirana stanovska društva in interesna združenja v primeru ukrepa za podporo delovanju društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in podeželja na območju občine in imajo sedež oz. podružnico v Občini Mokronog-Trebelno in izvajajo programe pretežno za prebivalce občine Mokronog-Trebelno.
Financiranje:
10.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.mokronog-trebelno.si/razpis-javna-objava/2016/03/23/javni-razpis-za-sofinanciranje-ukrepov-ohranjanja-spodbujanja-razvoja-kmetijstva-podezelja-v-obcini-mokronog-trebelno-za-leto-2016/1233.html

Nazaj na vrh