Razpis za sofinanciranje programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Radeče

Razpisovalec:
Občina Radeče
Naslov:
Razpis za sofinanciranje programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Radeče
Rok prijave:
03.06.2016
Opis:
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov organizacij na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti s strani občine v letu 2016.
Upravičeni prijavitelji:
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Radeče oziroma delujejo na njenem območju ali delujejo izven območja Občine Radeče in imajo program sestavljen tako, da vključuje tudi občane Občine Radeče;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo v skladu z Zakonom o društvih (za društva);
– da so registrirani in najmanj eno leto aktivno delujejo na socialnem in humanitarnem področju;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
Financiranje:
4.200,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.radece.si/razpis-za-sofinanciranje-programov-na-podrocju-socialnih-in-humanitarnih-dejavnosti-v-obcini-radece/

Nazaj na vrh