RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V SLOVENIJI

Zametki socialnega podjetništva segajo že v 13. ali 14. stoletju, ko so se pričele pojavljati različne oblike združenj, ki so jih ustanavljali obrtniki in stanovi-cehovska združenja.

S koncem fevdalne dobe in pojavom kapitalizma je prišlo tudi do razvoja zadružništva, katerega namen je bil zaščititi kmete pred naraščajočim izkoriščanjem kapitalizma. Pomembno spodbudo je za uveljavljanje načel, na katerih temelji tudi socialno podjetništvo pomenil prvi zakon o zadružništvu, ki je bil sprejet v letu 1873. Zadruge so od takrat dalje na Slovenskem delovale neprekinjeno in imajo kot ena izmed pravnih oblik socialnega podjetništva edine 140 letno tradicijo delovanja.

V 19. stoletju se je socialno podjetništvo uveljavljalo predvsem preko kooperativ in t.i. prijateljskih družb, katerih cilj ni bil zgolj doseganje dobička, temveč zagotavljanje dobrin in storitev na bolj enakopravni in demokratični osnovi, kar je zahtevalo seveda tudi drugačno organizacijo proizvodnje in upravljanja.

V začetku 20. stoletja je v Sloveniji delovala razvejana mreža socialnega podjetništva, ki je vsebovala od raznih združenj, zadrug, dobrodelnih organizacij, sindikatov do strokovnih organizacij in zvez.

Po koncu druge svetovne vojne je z uvedbo novega družbenega sistema prišlo do prekinitve bogate zadružne tradicije s prehodom na družbeno lastnino, s čimer so zadruge izgubile eno temeljnih značilnosti: odprto članstvo in demokratičen nadzor preko članov. Ohranile so se posamezne oblike zadružnih modelov, med katerimi so najbolj znane kmetijsko-gozdarske zadruge, delovale pa so tudi stanovanjske in obrtne zadruge.

Tako v svetu kot v Sloveniji je sektor socialnega podjetništva v porastu, čeprav ima še veliko neizkoriščenega potenciala.

Že od nekdaj torej delujejo subjekti socialne ekonomije, s sprejetjem Zakona o socialnem podjetništvu 2011 pa se je uvedel tudi status in register socialnih podjetij, ki ga od leta 2015 vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Trenutno (22.7.2015) je v Sloveniji 89 registriranih socialnih podjetij, enotne evidence vseh subjektov, ki delujejo po načelih socialnega podjetništva pa ni.

30. junija 2015 je bilo v Sloveniji registriranih 23.638 društev, 2.979 (zasebnih) zavodov in 284 ustanov. Skupaj torej 26.901.[1]

[1] http://www.cnvos.si/article/id/10027/cid/359, dostopno 28.7.2015.

Nazaj na vrh