SLOVAR SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

BesedaPomen
Coworking (so-delo)sodoben način dela, ki omogoča, da si osebe občasno ali stalno delijo “sodelavni” prostor z drugimi ustvarjalci iz svoje ali sorodnih panog. Vzpodbuja sodelovanje, mreženje, izmenjavo idej in praks
Deležnikiso osebe, ki posredno ali neposredno vplivajo na poslovanje podjetja: npr. zaposleni v socialnem podjetju, prostovoljci, uporabniki proizvodov oziroma storitev socialnega podjetništva, lokalna skupnost, podporno okolje,…
Družbena inovacijanovost, rešitev oziroma izboljšan odgovor na družbene probleme, ki z novimi ukrepi ali storitvami izboljšuje kakovost življenja posameznikov, skupnosti ali okolja
Družbeni učinekdolgoročni pozitivni vpliv na družbo in okolje, ki ga doseže posamezni so.p. Zakaj in koliko je svet zaradi njihovega delovanja boljši, kot je bil prej
Družbeno odgovorno podjetjepodjetje, ki na enem ali več področjih deluje v korist ene ali več skupin deležnikov in ali okolja nad zakonsko predpisanimi standardi
delovanja; praviloma ima za svoje delovanje tudi ustrezne certifikate in priznanja
ter svojo družbeno odgovornost komunicira v javnosti
Inkubatorprostor namenjen povečanju možnosti rasti in stopnje preživetja (mladih) podjetij z zagotovitvijo tehnične in strokovne podpore ter storitev
Kooperativa ali zadruga organizacija vnaprej nedoločenega števila članov, ki ima namen pospeševati gospodarske koristi in razvijati gospodarske ali družbene dejavnosti svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov
Merjenje družbenih učinkovpostopek s katerim lahko socialna podjetja ovrednotijo rezultate svojega dela in jih učinkovito predstavijo
Neprofitnost in dobiček v so. p.socialno podjetje mora dobiček in presežke prihodkov nad odhodki iz dejavnosti namenjati za opravljanje teh dejavnosti oziroma za druge z zakonom določene namene.
Delitev dobička in presežkov prihodkov oziroma premoženja ni dovoljena, razen če zakon, ki ureja pravno organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe ne določa drugače.
Participacija zaposlenihnačin upravljanja podjetij, ki omogoča in vzpodbuja vključevanje zaposlenih v vse vidike poslovanja z namenom doseganja večje uspešnosti
Pitchkratka predstavitev poslovne priložnosti pred zainteresirano javnostjo, oziroma potencialnimi investitorji
Podjetje z družbenim učinkompodjetje, ki bodisi s svojim načinom
delovanja, bodisi s svojimi izdelki ali storitvami, rešuje enega ali več družbenih
problemov
Podporno okoljepredstavljajo javne in zasebne organizacije ki zagotavljajo podporo preko: svetovanj mentorstva, usposabljanj, izobraževanj,
finančne podpore, zagotavljanja materialnih kapacitet, osveščanja, promocije, zagovorništva,…
Ranljive skupineskupine ljudi pri katerih se prepletajo različne
oblike prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena,
stanovanjska in podobno) ali druge osebne okoliščine (rasa, veroizpoved, predkaznovanost,…) in so pri dostopu do pomembnih virov (npr. zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju.
Registrirano socialno podjetjepodjetje, ki izpolnjuje pogoje iz ZSoc in je vpisano v register socialnih podjetij pri MGRT
Registrski organ je javna organizacija: sodišče ali upravna enota ali pristojno ministrstvo, ki odloči o pridobitvi statusa so.p. in izda odločbo o vpisu v register so.p.
Socialno podjetje podjetje, ki deluje po načelih socialnega podjetništva. Rešuje družben problem in večino dobička nameni za opravljanje svoje dejavnosti, oziroma zaposlovanje, praviloma oseb iz ranljivih skupin.

Socialno podjetje tipa Aje ustanovljeno za trajno opravljanje zakonsko predpisanih dejavnosti socialnega podjetništva na način, da bo trajno zaposlovala najmanj enega delavca v prvem letu in najmanj dveh delavcev v nadaljnjih letih poslovanja
Socialno podjetje tipa Bje ustanovljeno za zaposlovanje oseb iz ranljivih skupin, na način, da bo določeno dejavnost opravljalo s trajnim zaposlovanjem najmanj tretjine delavcev iz ranljivih skupin
Soupravljanjevključujoča obliko upravljanja, ki temelji na soodločanju in demokratičnem načinu oblikovanja odločitev

Nazaj na vrh