Kreaktor – pilotni projekt spodbujanja zaposlovanja mladih

Mladi si lahko delovna mesta lahko kreirajo sami

6.6.2014 so v Slovenskih Konjicah javnosti predstavili nov projekt Mladinskega centra Dravinjske doline poimenovan Kreaktor – mladinski kreaktivni laboratorij. Projekt povzema preteklo delo in izkušnje mladinskega centra, Slovenskega foruma socialnega podjetništva in Fundacije Prizma ter predstavlja pilotni primer inovativnega kreiranja delovnih mest za mlade v Sloveniji. V sklopu projekta bo mladim v letu 2014 ponudil širok nabor izobraževanj, delavnic, usposabljanj, izkušenj in predvsem možnosti za samoaktivacijo ter posledično sokreacijo lastnih delovnih mest.

Potencial nudenja prve zaposlitve so v Mladinskem centru Dravinjske doline (v nadaljevanju MCDD) zaznali v svojih dejavnostih v letu 2009, ko so preko uspeha na razpisu omogočili zaposlitev 4 mladim v projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga. Temu projektu je sledila odločitev in sodelovanje v projektu TD Tekstil v funkciji poslovodečega partnerja ter v izvajanju projekta Z moje dežele. V MCDD se jim namreč zdi vedno izredno pomembno, da lahko preko projekta mladim ponudijo nova delovna mesta in torej možnost prve zaposlitve. Seveda so v MCDD že pred letom 2010 aktivno skrbeli za mlade, njihovo aktivacijo ter predvsem prvo zaposlitev. To so počeli predvsem preko zaposlovanja v programu javnih del, ter preko programov, ki jih izvajajo v sklopu mladinskega centra. V letu 2013, ko je MCDD razširil svoje dejavnosti, so inkubiranje delovnih mest postavili v poseben programski steber Kreaktor – socialno podjetniški inkubator.

Aktivacija, družbena angažiranost ter samoiniciativnost mladih so v času velike brezposelnosti ter pomanjkanja delovnih mest ključnega pomena pri mladih. Njihov namen je bil počasen in nežen razvoj programskega stebra, letne nadgradnje, motivacija mladih preko posameznih delavnic na temo podjetništva in organizacija mladinske zadruge. V začetku leta 2014 se jim je ponudila priložnost, da proces razvoja programskega stebra precej pospešijo. In glede na trenutno situacijo, brezposelnosti, apatičnosti ter odhajanja mladih je tako tudi prav. Tako so v januarju 2014 kandidirali na razpisu Urada za mladino za sredstva iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju ESS) z namenom dviga kompetenc zaposljivosti ter promocije zaposlovanja mladih. Projektna ideja je bila na razpisu uspešna in tako jo s polno paro lansirajo v Slovenskih Konjicah.

Projekt »KREAKTOR – mladinski kreaktivni laboratorij« bo MCDD s pomočjo financiranja iz ESS izvajal v Slovenskih Konjicah do konca leta 2014. Ideja projekta je zastavljena zelo obsežno, vsebuje tedensko izvajanje motivacijskih delavnic za mlade, vpeljanje »coworkinga« v majhno lokalno okolje Slovenskih Konjic, motiviranje mladih k samoaktivaciji in samozaposlovanju, nudenje mentorstva mladim pri finančnem osamosvajanju, kreiranje novih delovnih mest na lokalni ravni in mehanizme preprečevanja odseljevanja mladih. Seveda se zavedajo, da bo ta postopek vzel mnogo več kot eno leto, zato si želijo da projekt postane dolgoročen, da tudi lokalna skupnost v njem prepozna pomembnost. Za prvo leto so si zadali sledeče cilje, ki jih bodo sposobni speljati preko odobrenega projekta: vsaj 1 ustanovitev novega podjetja /zadruge, 100 vključenih mladih na delavnicah, 30 delavnic na temo aktivacije mladih, vzpostavitev »coworking« skupnosti, organizacija 3 »start up« vikendov. V osnovi bo projekt nudil zaposlitev 1,5 osebi, ob koncu leta pa pričakujejo še vsaj 2 novi zaposlitvi – posledično finančno samostojni mladi osebi.

Projekt so obširneje predstavili Neža Pavlič, koordinatorka aktivnosti projekta Kreaktor, Tadej Slapnik, generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva in vodja programa Kreator ter Laura Krančan, vodja projekta Kreaktor. Svoje mnenje ter izkušnjo iz primera dobre prakse pri podobnem projektu s starejšimi brezposelnimi osebami je predstavila Dušanka Lužar Šajt, direktorica mariborske Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma. V sklopu predstavitve se je predstavila tudi predstavnica MS Servisa, Renata Kerovec, ki je kot prva gospodarska družba k projektu pristopila aktivno. Predstavitev projekta je pritegnila tudi državno sekretarko Martino Vuk iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je v projekt pohvalila, poudarila da vidi možne umestitve le tega v finančne sheme na nacionalni ravni preko prenosa dobre prakse in se že veseli konkretnih rezultatov dela mladinskih delavcev v sklopu projekta Kreaktor.
Vsekakor pa se ne želijo ustaviti tukaj. Tadej Slapnik je povdaril, da je potrebno mladim v Slovenskih Konjicah pomagati pri kreiranju delovnih mest in jih usmerjati že na začetku karierne poti, jim omogočitii ugodne pogoje za pridobitev dostopnih stanovanj in jih tako zadržati v lokalnem okolju. V Mladinskem centru Dravinjske doline verjamejo, da lahko lokalna skupnost z dodatno finančno podporo projekta »KREAKTOR – mladinski kreaktivni laboratorij«, k temu veliko pripomore in tudi zagotovi, da projekt ne bo le muha enodnevnica. Zavedanje pomena intelektualnega kapitala, ki ga imajo mladi v lokalni skupnosti ter želje po ohranjanju le tega na lokalni ravni je ključnega pomena. Iz tega razloga so že začeli širše mreženje gospodarskih družb z nevladnim sektorjem, partnersko podporo v projektu imajo zagotovljeno s strani lokalnih mladinskih organizacij, občine Slovenske Konjice, Slovenskega foruma socialnega podjetništva, Skupnosti občin Slovenije, Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma ter Mreže MaMa (mreža mladinskih centrov).

Za več informacij o projektu:
Neža Pavlič 
Koordinatorka aktivnosti Kreaktorja
E: neza.pavlic@mcdd.si
M: 041 362 878

Tadej Slapnik 
Vodja programa Kreaktor
E: tadej.slapnik@mcdd.si
M: 031 348 930

Nazaj na vrh