IŠČETE MENTORJA? Javni razpis “Mentorske sheme za socialna podjetja”

Vsa registrirana socialna podjetja, ali zaposleni v socialnem podjetju,

obveščamo vas, da je do 17.9.2018 možno oddati prijavo na

Javni razpis “Mentorske sheme za socialna podjetja”.

V kolikor bi potrebovali okrepiti svoje znanje, kompetence ali veščine socialnega podjetnika

vas vabimo, da najdete primernega mentorja v naši bazi mentorjev.

 

Bi vi želeli postati mentor? Vpišite se tukaj.

 

Več informacij o razpisu in mentorjih na: zdruzenje@socialnaekonomija.si

———————————————-

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESS). Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.4 prednostne naložbe »Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve« in 9.4.1 specifičnega cilja »Povečanje obsega dejavnosti in zaposlitve v sektorju socialnega podjetništva«.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA
Namen javnega razpisa je preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja, prispevati k razvoju in profesionalizaciji socialnih podjetij.

Javni razpis je razdeljen na dva (2) ločena sklopa (sklop A in sklop B). Specifike vsakega posameznega sklopa so določene v besedilu razpisne dokumentacije, v kolikor teh specifik ni, veljajo določbe razpisne dokumentacije za oba sklopa enako.

Sklop A: spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje zaposlenih v socialnih podjetjih, s poudarkom na zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin, za njihovo večjo socialno vključenost in višjo stopnjo zaposlenosti, in sicer preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji. Namen javnega razpisa je prenos znanj iz mentorjev na zaposlene v socialnih podjetjih, krepitev njihovih kompetenc in posledično zagotavljanje trajnega obstoja socialnih podjetij na trgu. Mentorski programi se lahko nanašajo na različne faze v življenjskem ciklu socialnega podjetja, od oblikovanja in razvoja podjetniške ideje do začetnega vstopa na trg ali faze rasti.
Sklop B: okrepiti znanje mentorjev na področju socialnega podjetništva preko izobraževanj oziroma usposabljanj (»train the trainer«).

UPRAVIČENCI
Na javni razpis se lahko prijavijo registrirana socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki bodo prispevali k povečanju obsega dejavnosti in zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva z mentorstvom, specifičnim za področje socialnega podjetništva.

UPRAVIČENI STROŠKI
Kot upravičeni stroški po tem razpisu so naslednji:

stroški storitev zunanjih izvajalcev – mentor
stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom
stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev
stroški investicij v neopredmetena sredstva
stroški informiranja in komuniciranja
stroški službenih potovanj
pavšalno financiranje
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 3.180.924,36 EUR – predvidena so 3 (tri) odpiranja in sicer:

v letu 2018 bo na voljo 646.186,00 €
v letu 2019 bo na voljo 932.958,99 €
v letu 2020 bo na voljo 1.601.779,37 €
Rok za oddajo vlog v letu 2018 je 17. 9. 2018 (tj. prvo odpiranje), rok za drugo in tretje odpiranje v letih 2019 in 2020 bo objavljen naknadno.

VIŠINA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja je predvidoma 100% upravičenih stroškov operacije. Maksimalna višina posamezne sofinancirane operacije je do največ 25.000,00 EUR.

Nazaj na vrh