Miro Mihec – etično oglaševanje in marketing za socialna podjetja

Poveži se z mentorjem!

Organizacija in funkcija: Etika d.o.o., podjetje za etično oglaševanje in marketing, direktor, lastnik

Področja dela:

  • Predavanja in delavnice na temo Etično oglaševanje za družbeni učinek, Samopromocija in družabna omrežja, Etika v multimedijski produkciji, Marketing za socialna podjetja.
  • Oglaševanje v medijih (internet, tv, radio, tisk, jumbo…). Izkušnje: vodja direktnega reg. trženja Pop tv in še 10 let v različnih medijih; več kot 25 let izkušenj (Pop tv, Kanal A, portali 24ur.com, pozitivke.net, Planet tv, Klepet ob kavi, Večer, Vitafit.si, Radio City, Radio Center, Europlakat… in drugi).
  • Etično oglaševanje in marketing (Etika in vpliv podjetja, samopromocija, družbeni učinek, oglaševanje, prodaja, PR…). Izkušnje: več kot 50 delavnic za socialna podjetja, etična in družbeno-odgovorna podjetja ter izobraževalne ustanove (Univerza  v Mariboru, AIM Ljubljana (Akademija in inštitut za medije), Doba fakulteta Maribor, Dplac in Ferfl (Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana), Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, Mozaik Murska Sobota, ter druge ustanove (Občina Maribor, Občina Nova Gorica, Regionalna razvojna agencija Gorenjske, Mariborska razvojna agencija, Štajerska gospodarska zbornica; IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, MDOS – Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, Društvo za poslovno etiko etično voditeljstvo…
  • Družabna omrežja v poslovni namen – Izkušnje: upravljanje facebook in drugih aktivnosti za več kot 20 podjetij: Kooperativa dame, so.p., Rokoroki – Reciklarna, so.p., Tip & Tap, so.p., Pomurski sejem, Celjski sejem, Rimske terme, Štajerska gospodarska zbornica, Ecover, Primorski sejem, Vitafit…
  • Organizacija dogodkov – Izkušnje: konference združenja Socialna ekonomije Slovenije, festivali Ko dvignem sebe, dvignem Maribor, Očistimo Slovenijo v enem dnevu, srečanja Drnovškovega Gibanja za pravičnost in razvoj po slovenskih gradovih, več kot 80 Vitafit prireditev v trgovskih centrih na temo zdravja, ekologije ter družbeno-odgovornih projektov.

Št. mentorirancev naenkrat: 1

Število brezplačnih mentoriranj: 1

Lokacija srečevanj: Maribor z okolico, Ljubljana

Kratek opis mentorja: 

Zanima ga razvoj etične družbe, družbe zavesti. Miro Mihec pravi: “Vsak človek si zasluži dostojno (človeka vredno) življenje ne glede na prihodke. Človekovo življenje in sreča ne smeta biti odvisna od denarja, ker ta odvisnost človeka zasužnjuje. Ekonomski in politični sistem moramo oblikovati tako, da omogočimo, da vsakdo počne, kar ga veseli, ob tem, da ne škodi ali ogroža druge ljudi, živali ali onesnažuje okolje. Na ta način lahko vsakdo prispeva svoje talente družbi, rezultate svojega dela v javno dobro. Iz tega razloga sem aktiven član združenja Socialna ekonomija Slovenije, zato zagovarjam socialno podjetništvo, socialno ekonomijo in zadruge kot primerno podjetniško obliko prehoda v bolj etično družbo. Etično oglaševanje, ki poudarja človeške in okoljske vrednote ter promovira naravno zdravo hrano, naravno kozmetiko in čistila, ekološki turizem, čiste tehnologije in energije, zdrave in rekreacijo ter zdravo duhovnost, je zame orodje za prehod iz potrošništva v zavestno, fizično in duhovno zdravo etično družbo. Etično oglaševanje je tudi informacija o etičnih, družbeno-odgovornih in socialnih projektih”.

Izkušnje:

– 25 let v oglaševanju (zakup medijskega prostora in časa  za oglaševalce v mediji – direktno in kot oglaševalska agencija, organizacija dogodkov, upravljanje socialnih omrežij)

– član upravnega odbora združenja Socialna ekonomija Slovenije, zadolžen za promocijo ter vodja podružnice Podravje (projekt Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije 2018)


 

Mentor izvaja tudi naslednje delavnice, usposabljanja, predavanja:

  • Marketing socialnih podjetij

Naročnik: Agencija pira, Pomurska izobraževalno razvojna agencija, Murska Sobota, Mozaik-društvo za socialno vključenost, so.p. Murska Sobota

Kraj izvedbe delavnic: Maribor, Ljubljana, Murska Sobota, Varaždin, Lepoglava

Vsebina:

– izzivi in potrebe socialnih podjetij na področju marketinga, prodaje, oglaševanja

– orodja socialnega marketinga (blagovna znamka, spletna stran, družabna omrežja, PR in komunikacija z mediji in javnostmi, etično oglaševanje, trženje, prodaja, poprodajne aktivnosti)

– samopromocija (kaj lahko storim sam skoraj brezplačno)

– primeri dobrih praks

  • Etično oglaševanje in marketing

Serija delavnic na Štajerski gospodarski zbornici za različna etična in družbeno-odgovorna podjetja.

Naročniki: Mariborski vodovod, j.p., Pupillam, so.p., društvo Dnevni center aktivnosti za starejšte Toti DCA, so.p.,  Uranjek Boris Pri Baronu s.p., Kooperativa dame so.p., Treun Fragrance d.o.o….

Nazivi delavnic:

– Samopromocija in poslanstvo

– Samopromocija na etični način

– Z etičnim oglaševanjem do brezplačne promocije

– Facebook – od osnove do oglaševanja

– Facebook in samopromocija

– Kako oglaševati etično

  • Serija predavanj za študente IAM (Inštitut in akademije za medije) Ljubljana

Naročnik:  IAM Ljubljana (Inštitut in akademije za medije)

1x letno predavanje (4 ure) za študente.

Naslovi dosedanjih delavnic:

– Etika in družbeni učinki v medijskih projektih

– Etika v multimedijski produkciji

– Etični vidiki multimedijskih izdelkov in storitev

ENGLISH

Miro Mihec, univ.dipl.ekon.

Director & CEO of Ethics Ltd, ethical advertising and marketing company

Areas of work:

–    Lectures and workshops on Ethical advertising for social impact, Self-promotion and social networks, Ethics in multimedia production, Marketing for social enterprises.

–    Advertising in the media (internet, tv, radio, press, jumbo …). Experience: head of direct reg. marketing of Pop TV and another 10 years in various media; more than 25 years of experience (Pop tv, Kanal A, portals 24ur.com, pozitivke.net, Planet tv, Chat with coffee, Večer, Vitafit.si, Radio City, Radio Center, Europlakat … and others).

–    Ethical advertising and marketing (ethics and company impact, self-promotion, social impact, advertising, sales, PR …). Experience: more than 50 workshops for social enterprises, ethical and socially responsible companies and educational institutions (University of Maribor, AIM Ljubljana (Academy and Institute for Media), Age of faculties Maribor, Dplac and Ferfl (Public Institute Prices Štupar – Center for Education University of Maribor, Municipality of Nova Gorica, Regional Development Agency of Gorenjska, Maribor Development Agency, Styrian Chamber of Commerce, IRDO – Social Responsibility Development Institute, MDOS – University of Maribor, Institute of Social Responsibility Development, Network for Social Responsibility of Slovenia, Ethics Leadership Society..

–    Social networking for business purpose – Experience: managing facebook and other activities for more than 20 companies: Cooperative Ladies, So.P., Rokoroki – Reciklarna, So.P., Tip & Tap, so.P., Pomurje Fair, Celje Fair , Roman Terme, Styrian Chamber of Commerce, Ecover, Primorski sajam, Vitafit …

–    Organization of events – Experiences: conferences of the Social Economy Association of Slovenia, festivals When we lift ourselves up, raise Maribor, Clean Slovenia in one day, meetings of the Drnovšek Movement for Justice and Development over Slovenian castles, more than 80 Vitafit events in shopping centers on the theme of health, ecology and socially responsible projects.

The Story

He is interested in the development of an ethical society, a consciousness society. Miro Mihec says: “Every person deserves a decent (humanly) life, regardless of income. Man’s life and happiness must not depend on money, because this addiction to man enslaves. We must shape the economic and political system by enabling everyone to do what is pleasing, not to harm or threaten other people, animals or polluting the environment. In this way, everyone can contribute their talents to society, the results of their work in the public good. For this reason, I am an active member of the Social Economy Association of Slovenia, therefore I advocate social entrepreneurship, social economy and cooperatives as a suitable entrepreneurial form of transition to a more ethical society. Ethical advertising that emphasizes human and environmental values ​​and promotes natural health food, natural cosmetics and cleansers, ecological tourism, clean technology and energy, healthy and recreational and healthy spirituality is a tool for the transition from consumerism to a conscious, physical and spiritually healthy ethical society. Ethical advertising also includes information on ethical, socially responsible and social projects. ”

Experiences:

– 25 years in advertising (rental of media space and time for media advertisers – directly and as an advertising agency, event organization, social networking management)

– member of the board of directors of the social economy association of Slovenia, responsible for promotion, and head of the Podravje branch (Maribor project, the European Capital of Social Economy 2018)

Miro Mihes is the mentor on the following areas of workshops, trainings, lectures:

–    Marketing of social enterprises

Clients: Agency Pira, Pomurska Educational Development Agency, Murska Sobota, Mozaik-Society for Social Inclusion, so.p. Murska Sobota

Venue of workshops: Maribor, Ljubljana, Murska Sobota, Varaždin, Lepoglava

Content:

– Challenges and needs of social enterprises in the field of marketing, sales, advertising

– social marketing tools (trademark, website, social networks, PR and communication with the media and the public, ethical advertising, marketing, sales, after-sales activities)

– self-promotion (what can I do almost myself for free)

– examples of good practices

–    Ethical advertising and marketing

A series of workshops at the Styrian Chamber of Commerce for various ethical and socially responsible companies.

Subscribers: Mariborski vodovod, j.p., Pupillam, so.p., društvo Dnevni centar aktivnosti za starce Toti DCA, so.p., Uranjek Boris Pri Baronu s.p., Kooperativa dame so.p., Treun Fragrance d.o.o ….

Workshop titles:

– Self-promotion and mission

– Self-promotion in an ethical way

– By ethical advertising to free promotion

– Facebook – from the basics to advertising

– Facebook and self-promotion

– How to advertise ethically

–    Series of lectures for IAM students (Institute and media academy) Ljubljana

Client: IAM Ljubljana (Institute and media academies)

One year lecture (4 hours) for students.

Headings of previous workshops:

– Ethics and social effects in media projects

– Ethics in multimedia production

– Ethical aspects of multimedia products and services

Nazaj na vrh