Pomlad prinaša nova finančna sredstva in oblike financiranja

Ugodni viri financiranja za mikro, mala in srednja podjetja (MSP) so eden tistih dejavnikov, ki omogočajo hitrejšo rast, razvoj in vpeljevanje sprememb za napredek. Na drugi strani pa terja tudi skrbno načrtovanje, premislek in pregled možnosti, ki so na voljo. Slednje smo za vas pripravili v podjetniškem centru KonektOn v želji, da na enem mestu ponudimo celovito in verodostojno informacijo.

Za šest različnih področij financiranja malih in srednji podjetij želijo poskrbeti tudi v Slovenski razvojni in izvozni banki (SID banka). Kot lahko razberemo iz pogojev za pridobitev katerega od možnih oblik financiranja, sredstva tokrat v SID banki namenjajo malim in srednjim podjetjem, ki niso v težavah, imajo poravnane obveznosti do Finančne uprave Republike Slovenije, nimajo neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom, poslujejo vsaj dve leti ter imajo vsaj dva zaposlena. Med pogoji za pridobitev je tudi ta, da podjetje, ki želi pridobiti kredit, ne posluje v izključenih sektorjih. Več o pogojih lahko preberete tukaj. Sicer pa se možnost financiranja nanaša na 6 področij:

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP je namenjen za kredite v vrednosti od 30 tisoč do 100 tisoč evrov, z ročnostjo kredita vsaj dve leti. Promet poslovanja podjetja ne sme presegati 50 milijon letno, prav tako podjetje ne sme biti prejemnik pomoči za reševanje ali pa je tovrstno posojilo že vrnilo, ali ni več predmet načrta prestrukturiranja. Kredit se odplačuje v enakih mesečnih obrokih, brez moratorija na odplačilo glavnice kredita.
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP je namenjen za kredite od 100.001 evra do vključno milijona evrov. Kredit se sme uporabiti le za kritje izdatkov in stroškov projekta, tj. nakup materiala, trgovskega blaga in plače. Kredit se ne sme porabiti za z izvozom povezane dejavnosti, prav tako pa ima ta oblika financiranja nekatere izključene dejavnosti: kmetijstvo, lov in ribolov, proizvodnjo premoga in tobačnih izdelkov ter orožja in razstreliv, finančne in zavarovalniške dejavnosti ter prirejanje iger na srečo. Kredit se odplačuje v enakih mesečnih obrokih, brez moratorija na odplačilo glavnice kredita.
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja v MSP je namenjen uvajanju tehnoloških inovacij in povečanju proizvodnih zmogljivosti za obstoječe proizvode in storitve za zneske od 30 tisoč evrov do 5 milijonov evrov. Projekt mora med drugim vsebovati začetno naložbo in ne sme trajati več kakor dve leti. Tudi ta oblika financiranja vsebuje posamezne izključene dejavnosti (kot pri prejšnji alineji), stroški plačil za neopredmetena osnovna sredstva in plače pa ne smejo presegati 10 milijonov evrov. Moratorij pri odplačevanju kredita lahko traja največ dve leti.
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij v MSP omogoča najem od 30 tisoč do 10 milijon evrov kredita z ročnostjo od dveh do 10 let. Projekt mora vključevati začetno naložbo. Nakup nepozidanih zemljišč in rabljenih opredmetenih osnovnih sredstev ne sme presegati polovice izdatkov in stroškov projekta in četrtine kredita. Pozorni bodite na izključene dejavnosti, kot opisane v drugi alineji, prav tako pa se sredstva ne smejo nameniti za izvozne dejavnosti. Moratorij pri odplačevanju kredita lahko traja največ dve leti.
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP omogoča najem kredita s prednostnim poplačilom od 100 tisočakov do 5 milijonov evrov, vključno z moratorijem na odplačilo podjetja od 8 do največ 12 let. Projekt lahko traja največ dve leti, izdatki začetne naložbe pa so glede na pogoje 3-krat večji od stanja neopredmetenih sredstev in presegajo seštevek v zadnjih treh letih pred začetkom projekta obračunane amortizacije neopredmetenih sredstev, moratorij pri odplačevanju znaša lahko do polovice ročnosti kredita.
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP v te namene podjetjem ponuja najem kredita od 100 tisočakov do 5 milijonov evrov, vključno z moratorijem na odplačilo podjetja od 8 do največ 12 let. Kreditojemalec ga lahko nameni le za nakup materiala, trgovskega blaga in plače. Med pogoji so predeljene izključene dejavnosti, moratorij pri odplačevanju znaša lahko do polovice ročnosti kredita.
Za prav vse od naštetih možnosti financiranja, so podrobnejši opisi, pogoji in vzorci kreditnih pogodba na voljo na spletni strani SID banke.

V zadnjem času so tako regionalne razvojne agencije že vabile k prijavi na razpis za vključitev v regijske garancijske sheme po posameznih občinah, kar podjetnikom olajša dostop do financiranja preko Slovenskega podjetniškega sklada. Krediti so na tej ravni nižji, med upravičenimi stroški investicij, ki so lahko predmet kreditiranja pa so:

stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in nakupa objekta,
stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,

vendar med upravičene stroške ne sodi nakup cestno prevoznih sredstev.

Vključitev v regijske garancijske sheme je možna na regionalnih razvojnih agencijah; Na Regionalnem razvojnem centru Koper (RRC Koper), na Regionalni razvojni agenciji Zeleni Kras ter na Regionalni razvojni agenciji za severno Primorsko v Novi Gorici.

»Financiranje razvojnih korakov je ključen izziv za podjetnika. Finančni mehanizmi komercialnih bank običajno niso dostopni za podjetja, ki nimajo dolge zgodovine, prav tako so pogoji teh običajno za podjetja v razvoju nesprejemljivi, zato je zelo pomembno, da se k pripravi ugodnih finančnih mehanizmov pristopi na višji institucionalni ravni. SID banka je tokrat ponudila 6 paketov, ki so med seboj različni. Podjetnik mora znotraj ponudbe poiskati primeren mehanizem glede na svoje razvojne cilje in strategije. Pri odločanju, pripravi razvojne strategije in prijavi v program SID banke mu lahko na KonektOn Solutions pomagamo. A ključno pri tem je, da se podjetnik odpre in sprejme v ožji delovni krog zunanje strokovnjake«, je dejala direktorica podjetniškega centra KonektOn, dr. Karmen Rodman.

Če vam misel na iskanje dodatnega financiranja v podjetju odpira vprašanja in zbuja negotovost, pa ne najdete pravega sogovornika, nam pišite. Ekipa strokovnjakov KonektOn Solution vam pomagala najti odgovore na vaša vprašanja. Na voljo smo na naslovu info@konekton-solutions.com.

»We learn more by looking for the answer to a question and not finding it than we do from finding the answer itself.« (Lloyd Aleyander)

Nazaj na vrh