Regijska (socialno) podjetniško izobraževalna akademija v Ljubljani

V sodelovanju s SPIRIT Slovenija vas vabimo na sklop izobraževalnih delavnic namenjenih krepitvi kompetenc podjetnic/kov in potencialnih podjetnic/kov, ki delujejo po načelu socialnega podjetništva za inovativen pristop k razvoju poslovnih idej, pozicioniranje na trgih, razvoj storitev in izdelkov ter uspešno poslovanje in rast podjetniških podjemov.

Izobraževalne delavnice so namenjene krepitvi kompetenc podjetnic/kov in potencialnih podjetnic/kov, ki delujejo po načelu socialnega podjetništva

Usposabljanje po potekalo v sklopu:

•       dvodnevnega druženja na delavnicah in sicer 11. in 15 novembra  2013 (med 9 in 17.00 uro) v prostorih Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, Vojkova 63, Ljubljana, 3. nadstropje.

•       ter enodnevnega ogleda primerov dobrih praks na terenu, ki bo potekal 22. novembra 2013 (organiziran prevoz iz Ljubljane)

Na usposabljanju boste:
•     spoznali osnove družbeno odgovorne podjetniške kulture (podjetništva in socialnega podjetništva)
•    spoznali posebnosti zakonodajnega okvira in formalno pravnih oblik in postopkov ustanavljanja podjetij / socialnih podjetij,
•    spoznali podporno okolje za  zagon, rast in delovanje (socialnih) podjetij
•    spoznali finančne mehanizme ter možnosti financiranje podjetniških podjemov s poudarkom na modelih financiranja socialnih podjetij
•    spoznali ključne kompetence podjetnikov/ic in socialnih podjetnikov/ic lastne potenciale, ki dajejo možnosti uspeha;
•    spoznati pristope k raziskavi potreb trgov kot osnovi za razvoj podjetniških priložnosti in podjemov, razvoj produktov in storitev in umestitvi le-teh na trg
•    spoznali  ključne poslovne procese ter izzive pri vodenju za rast in razvoj v (socialnega) podjetja
•    spoznati uspešna delujoča podjetja in socialna podjetja v praksi

Podrobnejše vsebine najdete v programu, ki je objavljen spodaj.

Prijavite se lahko na spodnji povezavi do najkasneje 7. novembra 2013:
https://docs.google.com/forms/d/1TybPdvi8jPOfwkNCQA-j9_1dWn1kAdzWlrdyZQy8wBg/edit

Za dodatne informacije pokličite na: Tel.: 02/333 1 330 ga. Dušanka Lužar Šajt ali pišite na info@fundacija–prizma.si

Usposabljanje je za udeležence brezplačno.
Število prostih mest je omejeno na največ 20 udeležencev zato bomo pri vključitvi v usposabljanje upoštevali vrstni red prispelih prijav.

Izvajalec akademije:
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA

PROGRAM:

Dan 1 : 11. november 2013 OSNOVE PODJETNIŠTVA in SOCIALNEGA podjetništva ( Osnovni pojmi in opredelitve, zakonodajni okvir, pravno formalne oblike in postopki ustanovitve,   podporno  okolje, kompetence in inovativni potencial SoP)

 

Opis vsebine

Cilji in kompetence, ki jih udeleženci razvijajo

Predavatelji

9.00-9.15 Uvodni pozdravPredstavitev poteka programa

Predstavitev udeležencev in pričakovanja

Dušanka Lužar Šajt
9.30 – 11.00 

 

Osnove podjetništva in socialnega podjetništva  –   Spoznati in razumeti osnovne pojme družbeno odgovornega podjetništva in socialnega podjetništva-   Razumeti pomen podjetništva in socialnega podjetništva kot orodja za (družbene) inovacije

–   Seznaniti se s  pomenom in trendi na področju podjetništva /socialnega podjetništva v Sloveniji in EU

Tadej Slapnik 

 

Kamil Krošelj

11.00-12.45  (vključen 15 min odmor) Zakonodajni okvir ter posebnosti zakonodajnega okvira za pridobitev statusa socialnega podjetja, postopki pridobitve statusa, pogoji za ohranitev statusa –   seznanitev z zakonodajnim okvirjem za podjetništvo-   seznanitev z Zakonom o socialnem podjetništvu

–   poznavanje zahtev in postopkov za pridobitev statusa socialnega podjetja različnih tipov (A, B)

–   poznavanje zahtev za ohranitev statusa socialnega podjetja

Tadej Slapnik

12.45-13.30 Odmor za kosilo
13.30-14.30 Formalno pravne oblike podjetij s posebnostmi, ki se nanašajo na SoP in postopki ustanovitve  –   Seznanitev z organizacijskimi in pravnimi oblikami podjetij in socialnih podjetij-   Seznanitev s postopki ustanavljanja posameznih organizacijskih oblik (socialnega) podjetja Tadej Slapnik
14.30-15.30 Podporno okolje za zagon in delovanje podjetij in socialnih podjetij –   Seznanitev z mrežo institucij in posameznikov podpornega okolja za podjetništvo /soc. podjetništvo ter z  vlogo in ukrepi posameznih akterjev podpornega okolja-   Seznanitev s pomenom  in

možnimi načini sodelovanja  socialnih

podjetij z javnimi in zasebnimi podjetji

Kamil Krošelj in Tadej Slapnik  (v NG in LJ)

Vida Perko in Tadej Slapnik (v MB)

15.30-17.00 Financiranje podjemov in finančni mehanizmi –   Seznanitev s  ključnimi principi in orodji za zagotavljanje virov v socialnem podjetništvu-   Finančni mehanizmi za socialna podjetja

Gregor Sakovič


Dan 2: 15. November 2013GENERIRANJE IN RAZVOJ (SoP) POSLOVNIH ZAMISLI, UMEŠČANJE NA TRG IN  KLJUČNI POSLOVNI PROCESI

 

Opis vsebine

Cilji in kompetence, ki jih udeleženci razvijajo

 

9.00-10.00 Krepitev inovativnega potenciala in ključne kompetence podjetnic/kov / socialnih podjetnic/kov okrepiti sposobnost kreativnega/inovativnega  razmišljanjaseznaniti se s ključnimi podjetniškimi/socialno podjetniškimi  kompetencami potrebnimi  za uspešnost podjetniških podjemov  Dušanka Lužar Šajt
10.00-11.00 Potrebe  trgov, kot osnova za identifikacijo in razvoj  (socialno) podjetniških priložnosti in podjemov ter umeščanje na trg Generiranje in ocena (socialno) podjetniških idej 

Seznanitev s  pristopi k  raziskavi potreb, razvoju produktov  in storitev ter umestitvi le teh na trg

 

Mirjana Mladič
11.00 -11.15 Odmor
11.15-12.30 Pomen strateškega načrtovanja in upravljanja v socialnih podjetjih  –   Seznanitev s pomenom in vlogo strateškega razmišljanja in upravljanja v socialnih podjetjih-   Seznanitev z osnovnimi fazami in nivoji v strateškem načrtovanju in upravljanju

Seznanitev s »strateškim zemljevidom« družbe s

ključnimi dejavniki uspeha

Mirjana Mladič
12.30-13.30 Odmor za kosilo
13.30 -15.00 Trženje in promocija  –   Seznanitev s koncepti in principi trženja (družbeno odgovornega trženja)-   Načrtovanje, segmentiranje, ciljanje in pozicioniranje

–   Elementi marketinškega načrta in spremljanje izvajanja

Manja Štebih (NG)

 

Mirjana Mladič (Lj, MB)

 

 

15.00-16.00 Vodenje in razvoj kadrov –   Seznanitev s pomen načrtovanja razvoja kadrov  in osnovnimi principi načrtovanja in izvajanja RČV v podjetjih / soc. podjetjih-   Seznanitev z osnovami vodenja Dušanka Lužar Šajt
16.00 -17.00 Družbeno računovostvo (Social accounting, social auditing) in njegov pomen za razumevanje  in merjenje družbenega, ekonomskega in okoljskega delovanja (socialnih) podjetij ter za uspešno sodelovanje z deležniki  –   Seznanitev z osnovnimi pojmi družbenega računovodstva (Social accounting)  in poročanja-   Razumevanje pomena sodelovanja z zunanjimi in notranjimi deležniki pri ter koristi družbenega računovodstva in poročanja za podjetja in deležnike Sonja Gavez

 

Dan 3: 22. november 2013 PREDSTAVITVE IN OGLEDI PRAKTIČNIH PRIMEROV DOBRIH PRAKS

 

 

Organizirali bomo predstavitve in oglede  podjetij in socialnih podjetij, ki predstavljajo primere  dobrih podjetniških/ socialno podjetniških praks v Sloveniji.  Ogled bo organiziran kot študijski obisk za celotno skupino udeležencev, ki bodo vključeni v posamezne izvedbe regionalne akademije in bo potekal na različnih lokacijah v Sloveniji (Šalovci, Maribor, Rogaška Slatina, Tepanje, Slovenske Konjice).

 Opis primera dobrih praks  
Korenika –Eko Socialna Kmetija Praksa predstavlja dober podjetniški pristop in  primer trajnostnega razvoja, ki ob prvenstvenem razvoju socialnih dimenzij enako upošteva tudi okoljsko in gospodarsko trajnost. Raba ekoloških pridelkov lokalnega porekla izboljšuje gospodarski položaj kmetij  ter in krepi gospodarstvo. Delovna mesta za težje zaposljive ljudi le-tem omogočajo, da sami skrbijo za zadovoljevanje svojih finančnih potreb, s čimer je povečana njihova socialna vključenost, zmanjšujejo pa se izdatki za socialne programe.Vzpostavljanje eko-socialne kmetije Korenika v Šalov-cih se je pričelo v letu 2006, ko so v društvu Mozaik od občine Šalovci prevzeli

propadajočo kmetijo in jo začeli temeljito obnavljati in opremljati za delovno usposabljanje in zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih družbenih skupin.

Trenutno Korenika zaposluje  osebe na  področju predelave sadja in zelišč (sušilnica), oljarstva (hladno stiskanje olja), ponudbe storitev v ekološkem kmetijstvu in predelavi eko-živil ter na področju obrti tradicionalnega graditeljstva (storitve pri gradnji in vzdrževanju objektov  kulturne dediščine). Glavna dejavnost je ekološka pridelava in predelava sadja,  zelenjave, žit in zdravilnih zelišč. Pridelke pridelujejo skupno na okoli 20 hektarjih površin. Pridelujejo tudi zelišča in redijo domače živali (koze, prašiče, ko-nje in kokoši). Pridelke tudi tržijo – na kmetiji, eko tržnicah, sejmih in drugih dogodkih. Vedno več imajo tudi »študijskih« obiskov različnih skupin, za katere  pripravljajo ogled kmetije, razne delavnice in pogostitve tradicionalnih jedi.

Center Avtonomne in alternativne produkcije Maribor, zadruga Dobrina in Kolesarska Mreža Center alternativne in avtonomne produkcije – CAAP je skupnostni, socialni center, kjer lokalna skupnost razvija nove, drugačne, inovativne pristope odgovarjanja na ekonomske, socialne, okoljske, kulturne in druge potrebe skupnosti. CAAP se je pričel razvijati leta 2011 v okviru Urbanih brazd, programskega sklopa Evropske prestolnice kulture Maribor 2012. Slavnostna otvoritev CAAP je bila 16. novembra 2012.CAAP JE SREDIŠČE NOVIH SOCIALNIH IN EKOLOŠKIH PRAKS, ki temeljijo na principu samooskrbe ter izhajajo iz potencialov lokalne skupnosti in okolja. Programi, ki se razvijajo v CAAP temeljijo na prepričanju, da prebivalci mesta premorejo ustvarjalni potencial za začenjanje nečesa novega, drugačnega od obstoječega. Ta temeljna kreativnost ljudi je tisto, kar programi v CAAP zbirajo, spodbujajo in usmerjajo v skupne cilje, v ustvarjalne procese predrugačenja realnosti mesta (Urbani vrtovi, Zadruga Dobrina, zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe z.o.o., MB kolesarska mreža)
 Zadruga Armal Od nekdaj cenjena proizvodnja armatur, ki je v Mariboru potekala od leta 1923, je aprila letos zaradi stečaja prenehala s svojim delovanjem. Brez dela je ostalo več kot 200 delavcev Saniteca in Armala, ki so po stečaju ustanovili iniciativni odbor za ustanovitev delavske zadruge in zagon novega Armala. Pobudo je podprla tudi Mestna občina Maribor,  ki je oblikovala projektno skupino, v kateri poleg nekdanjih delavcev Armala in Saniteca, sodelujejo tudi predstavniki MOM in Slovenskega foruma socialnega podjetništva. Od konca maja dalje so potekale intenzivne analize in priprave poslovnega načrta, pri katerem so ugotovili, da obstaja relana možnost ponovnega zagona sanitarnega dela MLM d.d., ki je v javnosti bolj poznan pod blagovno znamko Armal. Nekdanji delavci Saniteca so v sodelovanju z MOM in Slovenskim forumom socialnega podjetništva ustanovili delavsko zadrugo, ki bo proizvajala pod blagovno znamko Armal. Podjetje bo delovalo po principih socialnega podjetništva in bo organizirano v pravni obliki delavske zadruge.
Sončna Zadruga Sončna zadruga je slovenska neprofitna energetska zadruga, ki lahko združuje v svoje članstvo različne subjekte, kot so:-         javne ustanove (občine),

–         zasebna podjetja (podjetja),

–         socialna podjetja,

–         kakor tudi fizične osebe (občani)

 

Sončna zadruga želi povezati zainteresirane partnerje v članstvu, z namenom koncentracije  vseh potrebnih resursov za uspešno izvedbo energetskih, predvsem infrastrukturnih projektov. Za partnersko obliko so se odločili zato, ker iskali družbeno pravičen in odgovoren poslovni model, v katerem so na dobičku soudeleženi člani zadruge (npr. lastniki objektov prek nižjih cen energije). S tem, ko razmerja med člani ne temeljijo na višini kapitalskih vložkov, ampak ima vsak član zadruge en glas, se vzpostavlja zaupanje med njimi, to pa je osnovni pogoj za rast števila članov, posledično pa tudi za njeno sposobnost, da realizira svoje trajnostne cilje.

 

Cilj Sončne zadruge je prispevati k dvigu lokalne energetske neodvisnosti oz. samooskrbe v Sloveniji. To bo za in s svojimi člani doseženo z izvedbo različnih projektov: za zmanjšanje porabe energije; za zamenjavo rabe fosilnih virov z obnovljivimi; za povečanje izkoristka lokalnih, obnovljivih virov energije; lesne biomase; sončne energije; vodne energije; geotermalne energije ter morda tudi vetrne.

 

Primer: Gre za objekte, kjer lastnik želi nadomestiti npr. ogrevanje na kurilno olje z ogrevanjem na lesno biomaso (peleti, lesni sekanci), ali postaviti sončno elektrarno, ali plinsko kogeneracijo, ali… V vseh teh primerih Sončna zadruga izvede investicijo v celoti, kar pomeni, da poskrbi za izdelavo potrebne dokumentacije (razen če je ta že izdelana, ali jo lahko kvalitetno izdela lokalna agencija) pridobi potrebna dovoljenja, projekt financira in prek izbranih izvajalcev tudi izpelje in poskrbi za vzdrževanje opreme.

Eco TCE EKO – TCE Tehnološki center za aplikativno ekologijo d.o.o. je novoustanovljeno podjetje z namenom krepitve razvojne funkcionalnosti regionalnega in nacionalnega okolja, izboljšanja ravnanja z okoljem in odpadki kot resursi, zniževanja brezposelnosti in povečanja okoljskega razvoja. Dejavnosti varstva okolja imajo poudarek na prednostnem povečevanju razvojne funkcionalnosti obnovljivega lokalnega okoljskega kapitala.Nekaj ključnih dejavnosti podjetja EKO – TCE:

Center ponovne uporabe

  • prevzem kosovnih odpadkov po sistemu individualnega naročila in v zbirnih centrih;
  • sortiranje in inovativna obnova posameznih vrst kosovnega materiala;
  • prodaja obdelanih kosovnih odpadkov kot izdelkov;

Raziskovalno-razvojna dejavnost za potrebe gospodarskih panog na

področju:

  • gospodarnega ravnanja z odpadki,
  • uporabe EM tehnologije za sonaravno čiščenje odpadnih voda in kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov,
  • vzpostavitev infrastrukture za delovanje prvega REUSE centra – Centra ponovne uporabe v Sloveniji,
  • lokalne samooskrbe in razvoja podjetništva na podeželju
Oplast Dejavnost podjetja Oplast d.o.o. zajema razvoj, proizvodnjo in prodajo izdelkov iz termoplastičnih mas, kovinskih izdelkov (v proizvodni enoti v Kobaridu), ročnega orodja ter proizvajalnih orodij za večbarvno brizganje, kot tudi bencinski servis (prodaja goriv, kurilnega olja, avtopralnica, bar ter pekarno) ter trgovino z živili. Zaposljuje 160 delavcev in delavk
Wood Stock Slovenska blagovna znamka Wood Stock (Back to Nature) ni spomin na festival v šestdesetih, ampak mlado štajersko podjetje, ki izdeluje lesena očala. Ekipo sestavlja šest mladih entuziastov, starih med 24 in 32 let. Mlado podjetje je svojo delavnico v Slovenskih Konjicah odprlo aprila letos, ideja pa se je izoblikovala pred štirimi leti, ko je Jaka lesena očala spoznal na spletu: “Vedno sem si želel lesena očala. Pa so stala 450 dolarjev. Bil sem brez službe in sem rekel, da si jih bom pač naredil sam!” Prva očala so bila sicer bolj za v žep kot za na glavo, ampak izkušnje so vsak dan večje in mladi podjetniki danes na trgu  že ponujajo dovršen izdelek. Mladi podjetniki se vračajo k naravi in bodo delež od prodanih očal  iz lesa, ki je na rdečem seznamu ogroženih ali potencialno ogroženih drevesnih vrst, namenili fundaciji za ohranjanje pragozda (Rainforest Foundation US). Trenutno sta v ponudbi dve vrsti takšnega lesa, zebrano in mahagonij.
Kooperativa Konjice Socialno podjetja Kooperativa Konjice je bilo ustanovljeno v zaćčetku leta 2013 na temeljih pripoznanih potrebah in priložnostih občanov Slovenskih Konjic in sosednjih občin  za medsebojno sodelovanje in  povezovanje z namenom ustanovitve lokalnega socialnega podjetja, registriranega kot zadruga, s katero bomo kreirali nova dostojna, v lokalno okolje vpeta delovna mesta.  Zadružni poslovni model tako  v Sloveniji kot v svetu predstavlja pravičen in ekonomsko demokratičen  poslovni model, ki omogoča vsem deležnikom v podjetju demokratično participacijo pri ustvarjanju, soupravljanju in soudeležbi pri delitvi ustvarjenega v podjetju.Koopereativa Konjice je ustanovljena v sklopu pilotnega projekta Z moje dežele, ki je delno financiran tudi s sredstvi Evropske unije. Teoretična osnova projekta Z moje dežele je  program zagotavljanje večje samooskrbe z lokalno pridelanimi kmetijskimi in živilskimi proizvodi Marjetica.

V Kooperativi Konjice želijo vzpostaviti finančno in kadrovsko samovdržen model lokalne samooskrbne prehranske verige na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče. Na tem področju je namreč velik potencial domačih pridelkov in proizvodov, po drugi strani pa obstaja tudi veliko povpraševanje po doma pridelani zdravi hrani. Osnovni cilj Kooperative Konjice je zagotoviti nizko maržne prodajni kanal, temelječem na načelih pravične trgovine, ki bo zagotovili konkurenčne prodajne cene lokalno pridelani in predelani hrani v primerjavi s hrano, ki jo lahko potrošniki (na drobno in veliko) kupujejo v obstoječih trgovinskih sistemih.

V kolikor bo pilotni projekt Z moje dežele, ki ga izvaja kooperativa Konjice ekonomsko učinkovit, pa ga bo mogoče multiplicirati tudi v drugih lokalnih okoljih v Sloveniji. S tem pa lahko pomembno prispevamo k razvoju lokalno samooskrbe s hrano in istočasno kreiramo nova delovna mesta v socialnem podjetništvu. Z dvigom lokalne samooskrbe za 1 %, lahko v Sloveniji ustvarimo kar 1000 novih delovnih mest.

 

Nazaj na vrh