S koopperativami do lokalnega razvoja

V soboto 15.12.2012, je v Veliki dvorani poslovne stavbe Konus v Slovenskih Konjicah, potekal lokalni razvojni forum z naslovom: S kooperativami do lokalnega razvoja. Pod častnim pokroviteljstvom Iva Vajgla, poslanca v Evropskem parlamentu so ga organizirali: Slovenski forum socialnega podjetništva, Društvo za trajnostni razvoj Dravinjske doline, ALDE, Občina Slovenske Konjice, Mladinski center Dravinjske doline, Turistično društvo Slovenske Konjice, Klub študentov Dravinjske doline, Klub dijakov Dravinjske doline, Društvo upokojencev Slovenske Konjice, Mladinski svet Občine Slovenske Konjice, Fundacija Prizma, Zavod gostoljubnost slovenskih domov, Stanovanjska kooperativa Tovarna in Sončna zadruga.

V uvodnem delu foruma je Tadej Slapnik v imenu inicialne skupine za ustanovitev Kooperative Konjice predstavili pobudo za ustanovitev lokalne razvojne kooperative, ki bo zainteresiranim občankam in občanom Slovenskih Konjic omogočila aktivno in demokratično sodelovanje pri razvoju družbeno koristnih podjetniških aktivnosti na področjih lokalne pridelave in predelave hrane, razvoja turizma, lokalne energetske in stanovanjske samooskrbe in samozaposlovanja. K sodelovanju v kooperativi je povabil vse zainteresirane občanke in občane, lokalna društva, podjetja in organizacije in izpostavil, da je pomembno, da je k aktivnostim za vzpostavitev Kooperative Konjice pristopila tudi Občina Slovenske Konjice, kar lahko bistveno pripomore k hitrosti razvoja kooperative.

Primere dobrih praks kooperativ so v nadaljevanju foruma predstavili predavatelji iz Slovenije in Hrvaške. Forum je potekal v štirih sklopih na katerih so predavatelji udeležencem predstavili različne tipe lokalnih razvojnih kooperativ: turistične, medgeneracijske, samooskrbne s hrano, energetske in stanovanjske. Udeleženci foruma so se strinjali, da si lahko občanke in občani z medsebojnim sodelovanjem v kooperativah zagotovijo priložnosti za nove zaposlitve, skrajšajo prehransko verigo od lokalnih pridelovalcev zdrave hrane do lokalnih potrošnikov, nadgradijo medgeneracijsko sodelovanje, razvijejo dostopne programe socialnega varstva, vzgoje in neformalnega izobraževanja, medsebojno pomoč med generacijami, izkoristijo lokalne potenciale za predelavo in uporabo lesne biomase, vzpostavijo ekološko sprejemljive in cenovno ugodne sisteme toplotnega ogrevanja, vzpostavijo lokalne sisteme za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem sončne energije, zagotovijo dostopna neprofitna najemna stanovanja in pospešijo razvoj ter priložnosti za zaposlovanje v lokalnem turizmu in podjetništvu.

Medgeneracijske kooperative so lahko odgovor na dejstvo, da se demografska struktura prebivalstva vse hitreje spreminja. Zato se Slovenija sooča s problematiko starajočega se prebivalstva, stopnja rodnosti pa ostaja ena najnižjih v Evropi. Tudi stopnja zaposlenosti starejših je v Sloveniji v primerjavi z drugimi EU državami precej nizka. Zaradi navedenih dejstev postaja nujno potrebno uvajanje aktivnosti za aktivno staranje ter dvig zaposlenosti starejših in kasnejšega izhoda iz delovnega življenja, kakor tudi uvajanje aktivnosti za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. Samo tako bomo lahko polno izkoristili potenciale vseh generacij za rast in razvoj gospodarstva in družbe. Udeleženci foruma so se strinjali, da Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012 predstavlja odlično priložnost za prepoznavanje in izmenjavo dobrih praks ter dvigovanje ozaveščenosti oblikovalcev politik in drugih deležnikov na vseh ravneh za spodbujanje aktivnega staranja in podporo večji vključenosti in solidarnosti med generacijami. Laura Krančan, direktorica Mladinskega centra Dravinjske doline je zbranim predstavila načrte za vsebinsko in organizacijsko nadgradnjo zavoda tudi na področje dejavnosti medgeneracijskega centra. Večletno sodelovanje z Društvom upokojencev Slovenske Konjice, v katerih stavbi mladinski center kot najemnik izvaja aktivnosti za mlade želijo še bolj povezati in k sodelovanju v medgeneracijskem centru pritegniti tudi srednjo generacijo občank in občanov. Pobudo je pozdravil tudi Vida Štefan iz Društva upokojencev Slovenske Konjice, ki je izpostavil, da poleg tega da ima večina  upokojencev nizke pokojnine veliko upokojencev še bolj od tega teži prav osamljenost.

Udeleženci so bili še posebej navdušeni nad predstavitvijo Rudija Javha iz podjetja Profruit, ki je predstavil možnosti sodelovanja občank in občanov v nastajajoči kooperativi za pridelavo in predelavo aronije, ki jo v sodelovanju s Slovenskim forumom socialnega podjetništva ustanavljajo pridelovalci aronije. Zdravilne lastnosti aronije, ustrezna geografska lega na štajerskem in zagotovljen odkup je po odzivu lokalnih prebivalcev na forumu sodeč, k pridelavi in predelavi aronije v kooperativi prepričal tudi veliko pridelovalcev iz konjiškega in okolice.

Tomaž Zver iz kooperative Sončna zadruga je predstavil, kako si lahko občani in občanke s članstvom v energetski kooperativi ceneje in hitreje, na strehe svojih hiš namestijo solarne sisteme za proizvodnjo električne energije, zamenjajo peči na kurilno olje z energenti iz obnovljivih virov energije ali v primeru večstanovanjskega objekta postavijo skupne sisteme za ogrevanje na lesno biomaso. Predstavil je možnosti povezovanja lastnikov gozdov pri predelavi lesne biomase in izpostavil, da je  soustanovitelj sončne zadruge tudi Skupnost občin Slovenije, ki združuje večino slovenskih občin, ki v sodelovanju z energetsko zadrugo že izvajajo številne projekte vzpostavljanja energetskih samooskrbnih sistemov.

Blaž Habjan iz Stanovanjske kooperative Tovarna je v zaključku foruma predstavil možnosti zagotavljanja dostopnih najemnih stanovanj v stanovanjski kooperativi, ki so jo ustanovili po švicarskem vzoru. Udeleženci foruma so se strinjali, da upoštevaje pomanjkanje najemnih stanovanj po neprofitnih cenah, obstajajo realne potrebe za razvoj stanovanjske kooperative tudi v občini Slovenske Konjice, kjer bo v prihodnjem vzpostavljena tudi lokalna podružnica stanovanjske kooperative Tovarna.

Zainteresirani za sodelovanje v Kooperativi Konjice ali kateri izmed na forumu predstavljenih kooperativ lahko več informacij o tem dobijo na elektronskem naslovu: tadej.slapnik@socialnaekonomija.si ali v informacijski pisarni Mladinskega centra Dravinjske doline, Žička 4a, 3210 Slovenske Konjice.

Nazaj na vrh