Vabilo na 12. skupščino Združenja Socialna ekonomija Slovenije

Spoštovani,

na podlagi sklepa št. 8/8 k 6. točki dnevnega reda zapisnika 8. skupščine ter drugega stavka 4. točke 12. člena statuta sklicujem 12. skupščino Združenja Socialna ekonomija Slovenije, ki bo potekala dne 17.3.2018, ob 15.30 uri na Celjskem sejmu – v upravni stavbi v nadstropju.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. ugotovitev prisotnosti/sklepčnosti
  2. imenovanje dveh overiteljev zapisnika in zapisnikarja
  3. potrditev dnevnega reda
  4. potrditev predloga zapisnika 10. redne skupščine
  5. pregled in potrditev letnega poročila
  6. pregled projektov, program za 2019
  7. aktualne informacije iz socialne ekonomije: kampanja #Kupujem odgovorno, pregled razpisov
  8. razno

Morebitne popravke ali dodatne predloge k posameznim točkam dnevnega reda sporočite na elektronski naslov sandra.kosar@socialnaekonomija.si do 13.3.2019. Predlog primerno obrazložite ali posredujte predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča.

Prosimo, da vašo udeležbo na skupščini potrdite na tem spletnem obrazcu (do 15.3.2019).

Pravico do uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo člani/ce Združenja Socialna ekonomija Slovenije, ki jim članarina za 12 mesecev do termina skupščine še ni potekla.

V primeru vaše odsotnosti, prosim, pooblastite drugo osebo (obrazec je v prilogi), pooblastilo posredujte v pisni ali elektronski obliki do dneva skupščine. Pravne osebe zastopa zakoniti zastopnik, ali od njega pooblaščena oseba. 

 

Prisrčen pozdrav,

Mojca Žganec Metelko,

generalna sekretarka

 

 Priloga:

Nazaj na vrh