Vabilo na 14. skupščino Združenja Socialna ekonomija Slovenije

Maribor, 7.7.2020

VABILO NA 14. SKUPŠČINO

ZDRUŽENJA SOCIALNA EKONOMIJA SLOVENIJE, socialno podjetje

Spoštovani!

Na podlagi 4. točke 12. člena Statuta Združenja Socialna ekonomija Slovenije, socialno podjetje sklicujemo 14. skupščino združenja, ki bo v petek, 17. 7. 2020 ob 14.00 uri v prostorih Združenja Socialna ekonomija Slovenije so.p., Partizanska 12, 1. nadstropje, 2000 Maribor.

Prijazno vabljeni.

Predlagan dnevni red:

  1. ugotovitev prisotnosti/sklepčnosti
  2. imenovanje zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika
  3. potrditev dnevnega reda
  4. potrditev zapisnika 13. skupščine
  5. pregled in potrditev sprememb statuta
  6. pregled in potrditev letnega poročila 2019
  7. pregled tekočih programov in projektov
  8. volitve
  9. razno

Obrazci in gradiva:

Morebitne dodatne točke ali dopolnitve predlaganih točk dnevnega reda lahko člani sporočijo na elektronski naslov zdruzenje@socialnaekonomija.si do 10. 7. 2020. Prosimo, da je predlog obrazložen in da vsebuje predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča.

Prosimo, da člani udeležbo na skupščini potrdijo na sledeči povezavi z izpolnitvijo spletnega obrazca čimprej, najkasneje pa do srede, 15. 7. 2020.

Pravne osebe zastopa zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena oseba.

Člani, ki se skupščine ne morejo udeležiti, lahko za zastopanje pooblastijo drugo osebo tako, da izpolnijo pooblastilo in ga posredujejo v tiskani obliki na naslov združenja ali v elektronski obliki na zgoraj naveden e-naslov do pričetka skupščine dne 17. 7. 2020.

Lepo vas pozdravljamo,

Lilijana Brajlih, l.r.                                                        Mojca Žganec Metelko, l.r.

generalna sekretarka                                                               predsednica

#poslujemo brez žiga#

Dodano po skupščini:

Člane Združenja Socialna ekonomija Slovenije obveščamo,  da skupščina Združenja Socialna ekonomija Slovenije dne 17.7.2020 ni bila sklepčna in jo bomo ponovili jeseni.  Člane pozivamo k aktivnejšemu delovanju pri oblikovanju prihodnjega delovanja združenja. 

Nazaj na vrh