VOLITVE – Imenovanje dveh predstavnikov registriranih socialnih podjetij v Svet za socialno ekonomijo

Na podlagi JAVNEGA POVABILA k imenovanju dveh predstavnikov registriranih socialnih podjetij v Svet za socialno ekonomijo, je bilo do razpisanega roka 17.7.2018 (do polnoči) prejetih 5 formalno popolnih kandidatnih obrazcev k imenovanju predstavnikov v Svet za socialno ekonomijo.
Pozivamo vsa socialna podjetja, da sodelujete v postopku izbora vaših predstavnikov.
Glasuje lahko vsako registrirano socialno podjetje, ki je na dan poziva vpisano v zadnjo objavljeno evidenco socialnih podjetij Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, tako, da na GLASOVNICI označi dva kandidata.
Izpolnjeno glasovnico se odda po elektronski pošti na naslov zdruzenje@socialnaekonomija.si ali osebno na sedežu in 7 podružnicah združenja Socialna ekonomija Slovenije.

Kandidati prijavljeni na poziv za izbor predstavnikov socialnih podjetij v Svetu RS za socialno ekonomijo so naslednji:

  1. Nataša Rupnik, direktorica socialnega podjetja Simbioza
  2. Barbara Čufer, direktorica socialnega podjetja TIP & TAP
  3. Mojca Žganec Metelko, direktorica socialnega podjetja KNOF
  4. Urška Orehek, direktorica strokovnega sodelavka socialnega podjetja KONOPKO
  5. Jelka Lekše, direktorica socialnega podjetja SVIT
Glasovanje poteka do 24.7.2018 do 23.59 ure.
Rokovnik za izvedbo postopka izbora predstavnikov:
13.7.2018 – objava javnega povabila in poziva za predlaganje kandidatov
17.7.2018 – rok za oddajo prijav kandidatov
18.7.2018 – seja komisije za postopek
20.7.2018 – objava seznama kandidatov
20.7.2018 – razpis in začetek volitev
24.7.2018 – zaključek volitev
25.7.2018 – seja komisije za postopek (pogojno)
25.7.2018 – izdaja sklepa o imenovanju predstavnikov (pogojno) in javna objava
VABIMO VSA REGISTRIRANA SOCIALNA PODJETJA, DA ODDATE SVOJ GLAS!

Maribor, 20.7.2018                

 

PRAVILA O POSTOPKU IZBORA

1. Postopek izbora predstavnikov socialnih podjetij se prične s pozivom koordinatorja registriranim socialnim podjetjem, na podlagi prejetega pooblastila s strani ministra Zdravka Počivalšek in na podlagi sklepa Upravnega odbora koordinatorja. V sklepu o začetku postopka koordinator imenuje člane komisije za postopek (vodjo postopka in še dva (2) člana). Člane komisije določi Upravni odbor Združenja Socialna ekonomija Slovenije.
2. Število predstavnikov socialnih podjetij je določeno v pozivu.
3. Kandidata lahko predlaga vsako registrirano socialno podjetje, ki je na dan poziva vpisano v zadnjo objavljeno evidenco socialnih podjetij Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kandidat bora biti v tem socialnem podjetju dejaven: lahko je ustanovitelj, lastnik, zaposlen, opravlja prostovoljsko delo, član, kadar je socialno podjetje članska organizacija, ali uradno izvoljen v organe tega socialnega podjetja.
 4. Obrazec za predlaganje kandidatov, ki je del poziva iz 1. člena tega poslovnika, obsega najmanj sledeče rubrike:

– osnovni podatki o organizaciji, ki kandidata predlaga (registrirano ime, poslovni naslov, kontaktni podatki za namene vodenja postopka izbora po tem poslovniku),
– žig organizacije in/ali podpis zastopnika organizacije, ki kandidata predlaga,
– ime in priimek kandidata za predstavnika socialnih podjetij,
– življenjepis kandidata v EUROPASS obliki.
 5.Na obrazcu za predlaganje kandidata se navede tudi sledeča pojasnila:

– da lahko sodeluje samo socialno podjetje, ki je na dan poziva vpisano v zadnjo objavljeno evidenco socialnih podjetij Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– da ni potrebno, da socialno podjetje v postopku izbora zastopa njen zakoniti zastopnik, temveč jo lahko zastopa tudi druga pooblaščena oseba,
– da je lahko zastopnik socialnega podjetja in kandidat ista oseba,
– da kandidat ne more biti oseba, ki je funkcionar ali uradnik v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.
6. Koordinator zbira predloge za kandidate najmanj tri (3) dni od objave poziva in sicer po elektronski pošti ali osebno na sedežu in 7 podružnicah združenja, v skladu s pogoji, navedenimi v pozivu.

7. Po poteku roka za zbiranje predlogov za kandidate, komisija v roku treh (3) delovnih dni pregleda prejete predloge. Predloge, ki so jih posredovale osebe, ki nimajo te pravice, se zavrže, o čemer jih obvesti vodja postopka.
8. Komisija na podlagi popolnih vlog oblikuje seznam kandidatov.

9. V kolikor je število kandidatov enako številu predstavnikov socialnih podjetij, postanejo predstavniki socialnih podjetij vsi kandidati. O tem vodja postopka izda sklep o imenovanju predstavnikov socialnih podjetij, s čemer se postopek izbora zaključi. Če število kandidatov ni enako številu predstavnikov socialnih podjetij, vodja postopka nadaljuje s postopkom izbora in objavi seznam kandidatov.
10. Kandidat se lahko kandidaturi do izdaje sklepa o izboru predstavnikov socialnih podjetij kadarkoli odpove.
11. Volitve se razpišejo z objavo razpisa volitev na spletni strani koordinatorja, o čemer se na običajen način obvesti vsa registrirana socialna podjetja.
 12. Razpis volitev iz prejšnjega člena vsebuje najmanj:

– poziv socialnim podjetjem, da sodelujejo v postopku kot upravičenec za volitve;
– navedbo, da lahko glasuje vsako registrirano socialno podjetje, ki je na dan poziva vpisano v zadnjo objavljeno evidenco socialnih podjetij Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo;
– obrazec za glasovanje o kandidatu (glasovnico);
– datum, do katerega je možno glasovati;
– navedbo števila predstavnikov socialnih podjetij, ki se volijo;
– naslovne podatke za pošiljanje glasov (poštni naslov, elektronski naslov, uradne ure za osebno vročitev pri koordinatorju).

13. Za kandidate lahko voli vsako registrirano socialno podjetje, ki je na dan poziva vpisano v zadnjo objavljeno evidenco socialnih podjetij Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

14. Koordinator zbira glasovnice po elektronski pošti ali osebno na sedežu in 7 podružnicah združenja v skladu s pogoji, navedenimi v razpisu volitev.
15. Glasuje se na način, da se na glasovnici jasno označi kandidat, za katerega je podan glas.
16. Po poteku roka za glasovanje komisija v maksimalnem roku treh (3) delovnih dni pregleda prejete glasovnice. Glasovnice, ki so jih oddale osebe, ki nimajo pravice glasovanja ali iz katerih ni razvidna jasna volja o glasovanju ali so kako drugače nepopolne, se zavrže.
17. Za predstavnike socialnih podjetij je izvoljenih predpisano število kandidatov z najvišjim številom prejetih glasov.
18. Če prejmeta dva ali več kandidatov najnižje število glasov, ki še zadošča za izvolitev za predstavnika socialnih podjetij, se glasovanje med temi člani ponovi.
19. O izvoljenih kandidatih izda vodja postopka sklep o imenovanju, s čimer se postopek izbora zaključi.
20. Vodja postopka ob izdaji sklepa o imenovanju predstavnikov socialnih podjetij tega objavi na spletni strani koordinatorja in ga pošlje vsem socialnim podjetjem, ki so predlagala kandidate in vsem socialnim podjetjem, ki so glasovala.

21. Koordinator posreduje sklep o imenovanju predstavnikov najkasneje do 31.7.2018 na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si.

22. O rezultatih izbora predstavnikov se na običajen način obvesti tudi ostale organizacije, ki delujejo po načelih socialnega podjetništva (zadruge, invalidske organizacije, zaposlitveni centri…).
23. V kolikor izbrani kandidat za predstavnika socialnih podjetij odstopi od tega položaja oziroma preneha biti predstavnik socialnih podjetij iz kakšnega drugega razloga, ga nadomesti naslednji kandidat, ki bi bil izbran za predstavnika.

24. Ta pravilnik je bil sprejet dne 12.7.2018 na 12. korespondenčni seji UO ZSES.

Nazaj na vrh