Zaključna konferenca projekta »S kreativno vključenostjo do dostojnega dela prekarcev« in Poročilo o izvedbi

3. decembra 2019 smo v Mariboru v okviru prvega dne 9. dnevov socialne ekonomije predstavili dosežke projekta “S kreativno vključenostjo do dostojnega dela” MGRT ESS za reševanje problematike prekarnih delavcev s pomočjo blockchain tehnologij.

Z izvedbo 12 delavnic za prekarce, Ecta dneva, dvodnevne konference ter postavitvs e-platforme www.create-responsible.eu smo zaključili projekt, hkrati pa pričeli z ustvarjanjem zadruge Odgovorni ustvarjalci, so.p.

Na zaključni konferenci se je predstavilo nekaj od skupno 19 bodočih zadružnikov.

Kaj je prekarno delo?

Delo, ki temelji na socialni negotovosti. Prekarni delavci imajo bistveno manj pravne varnosti od delavcev znotraj standardnih oblik zaposlitev. Prekarni delavec je pravzaprav nekdo, ki se je znašel med brezposelnostjo in pogodbo za nedoločen čas.

43% zaposlenih v Sloveniji je prekarnih delavcev

Za izvedbo aktivnosti ustanavljamo zadrugo Odgovorni ustvarjalci z uporabo visokotehnološkega orodja – blockchain platforme za podporo aktivaciji, dostopu na trg in dostopu do storitev za prekarce / prekarne delavce, ki jih zanje lahko izvaja zadruga in ki jih v fazi dostopa do trga najbolj potrebujejo.

Organiziranost

Na konferenci smo uradno lansirali e-platformo za aktivacijo talentov prekarcev Create Responsible.

POROČILO O IZVEDBI PROJEKTA

Izvedli smo brezplačne delavnice po vzhodni kohezijski regiji, na katere smo vabili samostojne podjetnike, delno zaposlene, nezaposlene, zaposlene z nedostojnim plačilom, študente in drugo zainteresirano javnost. Izvedli smo:

Istočasno smo skupaj z nosilcem ECTA organizirali jesensko šolo “BLOCKCHAIN, DAPPS & SMART CONTRACTS” na FERI Univerze v Mariboru od 17.9. do 5.10.2018. Šole se je udeležilo več kot 40 študentov fakultete. Skupaj z ECTO smo predstavili e-platformo Create Responsible s svojimi osnovnimi značilnostmi in primer uporabe.

Na zaključnem dogodku 12.10.2018 so se predstavili najbolj nadarjeni razvijalci blockchain tehnologij in predstavili svoje ideje. Zmagala sta Vid Keršmeč in Primož Stukelj.

Po opravljenih delavnicah smo izvedli dve akademiji, namenjeni predvsem zadružnikom in tistim, ki to želijo postati, da se povežejo in najdejo skupne cilje pri delovanju v zadrugi Odgovorni ustvarjalci. Prva akademija se je zgodila 9.11.2018 na sedežu združenja Socialna ekonomija Slovenije na Gorkega 34 v Mariboru, druga pa na isto lokaciji naslednji dan 10.11.2018.

Na akademiji smo snovali vizijo, poslanstvo in strategije.

REZULTATI PROJEKTA

 • 12 delavnic, 2 akademiji in zaključna konferenca
 • skupaj vključenih 283 oseb v usposabljanja in mentorstvo
 • Evropska analiza in dobre prakse na področju zadružništva za prekarne delavce
  (DIESIS)
 • ustanovitev zadruge
 • nova e-platforma za prekarce www.Create-responsible.eu

KAKO NAPREJ ?

V času projekta »S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela« smo identificirali nekaj različnih skupin posameznikov, ki so se zainteresirali ali so se že pridružili zadrugi Odgovorni ustvarjalci:

 • Samostojni podjetniki, ki so ekonomsko odvisni od enega poslovnega partnerja ali pa se s pridobivanjem posla prebijajo iz dneva v dan;
 • Posamezniki, ki nimajo podjetja, ker ali niso po naravi podjetni ali pa obseg proizvodnje ali storitev ni dovolj velik, da bi odprli svoje podjetje;
 • Delno in polno zaposleni ter zaposleni za določen čas, ki bi radi postali (socialni) podjetniki ali delovali preko zadruge;
 • Lastniki in vlagatelji;
 • Posamezniki, ki se želijo zaposliti v zadrugi oziroma delovati preko nje.
 • Nezaposleni z nizko stopnjo samoiniciative in aktivnosti
 • Udeleženci programov socialne aktivacije

VIZIJA

 • 50 zadružnikov – 1 zaposlitev za koordinatorja kooperative
 • Edino odgovorno orodje za naročanje (certifikat države)
 • Evropski nivo
 • AI pri preučevanju različnih „poklicev“
 • Več članov – manjšme prispevek na transakcijo

(1) ustvarjanje trajnih in stabilnih zaposlitev, ki bodo poleg dostojnega dela in življenja omogočile tudi zmanjšanje tveganja socialne izključenosti na dolgi rok,

(2) z angažiranjem znanja vrhunskih kreatorjev, oblikovalcev in umetnikov dostop do inovativnih in kreativnih rešitev »z namenom« tako na področju tradicionalnih industrij, ki za ohranitev in poživitev nujno potrebujejo inovativne kreativne rešitve za ponovno pozicioniranje na trgu (tekstilna, lesna industrija, dizajn in oblikovanje), spodbujanja ohranjanja in krepitve kulturne dediščine in novih tehnologij za približevanje kreativnih in umetniških rešitev skupnosti (vključno z uporabo tehnologij navidezne in obogoatene ter mešane resničnosti, 3D tehnologij, ki bodo v prihodnjih 10 letih bistveno prispevale k oblikovanju alternativnih delovnih mest in ustvarjanju družbenih učinkov),

(3) z laboratorijskim načinom delovanja tudi ustvarjanje pogojev za krepitev podjetnosti in podjetniških kompetenc prekarnih delavcev ter skozi povečanje njihovih zmogljivosti preko mentoriranja, usposabljanja in izobraževanja ter pridobivanja in prenosa znanja na to ciljno skupino z namenom opolnomočenja individualnih prekarnih delavcev kot tudi specifičnih skupin za lažji vstop na trg,

(4) skozi odprto informacijsko – komunikacijsko platformo z digitalnim zapisom kompetenc, razpoložljivih znanj in veščin pa bo omogočala tako informacije na strani ponudbe, ampak tudi identifikacijo in dostop do storitev te ciljne skupine v ožji in širšme skupnosti, delovanje po načelu skupnostne – socialne zadruge z uporabo digitalnega zapisa pa bo na drugi strani bistveno prispevalo k zmanjšanju tveganja in povečanju varnosti pri implementaciji inovativnih storitev, izdelkov, rešitev tudi na strani povpraševanja

Kakšne koristi torej lahko imajo zadružniki?

 • Delitev podjetniških stroškov (računovodstvo, marketing, pravno svetovanje, prodaja…)
 • Lažjo prodajo (nastopanje s skupno blagovno znamko, zadružniki prodajajo in priporočajo drug drugega)
 • Promocijo in pozicioniranje preko e-platforme Create-responsible.eu
 • Ostale koristi morajo identificirati in si jih ustvariti zadružniki skupaj.

E-kooperativa #Create responsible omogoča:

(1) enakopravno participacijo različnih ciljnih skupin in posameznikov – prekarnih delavcev v procesih upravljanja, odločanja in izvajanja dejavnosti zadruge,

(2) podporo prekarnim delavcem pri izvajanju storitev administrativno – tehnične narave (od prijav na razpise, do ureditve zavarovanj, plačil, izdajanja računov, vodenja poslovanja in poslovnih knjig ipd.),

(3) oblikovanje kreativnih timov za implementacijo inovativnih projektnih idej in projektov, s tem pa tudi ustvarjanje možnosti za realizacijo le-teh skozi lastne podjeme/podjetja na trgu,

(4) dostop do trga skozi ko-kreacijo podpornega okolja (kjer bodo prekarni delavci oziroma zadružniki soustvarjali in oblikovali kreativno stičmešče za opolnomočenje in aktivacijo širše skupnosti prekarnih delavcev),

(5) sooblikovanje politik relevantnih resorjev s področja zaposlovanja, socialne in pravne varnosti, zdravstvenih storitev za prekarne delavce,

(6) z integriranim pristopom skozi skupnostni princip omogoča boljše pogoje in pogajalsko pozicijo za aktivacijo prekarnih delavcev tako s področja kulturnih in kreativnih industrij ter umetnosti v postopkih javnega naročanja (ki z ZJN3 dajejo posebne možnosti socialnim podjetjem).

Doslej se je zadrugi načelno pridružilo 19 družbenikov – fizičnih oseb z zadružnim vložkom 50 eurov. Nekateri so na zgornji fotografiji.

Zadružnik lahko postane posameznik, ki v svojem življenju in delu sledi etičnim načelom, družbeni odgovornostni ter socialni ekonomiji in želi ustvarjati družbeni učinek (korist za sočloveka, družbo). Zadružnik postane z vplačilom zadružnega deleža, ki trenutno znaša 50 eurov za fizične osebe. Izpolnite prijavnico tukaj. Vplačila se bodo izvedla, ko bo zadruga ustanovljena, kar bo predvidoma spomladi 2019.

IZZIVI KOOPERATIVE

 • Naročniki bodo morali plačati malo več
 • Različni statusi ljudi, različne pogodbe zaposlitve
 • Spodbuditi javnost, da sama pritiska na naročnike
 • Oblikovati trajnostni poslovni model zadruge
 • Sistemski ukrepi
 • Kako naj fizična oseba prodaja preko zadruge (brez da mora odpreti s.p., brez da poslovanje ovira visok davek in brez da je zaposlena) ?
 • Prihodki zadruge glede na različne vrste zadružnikov (gre za mešano zadrugo).

Za implementacijo aktivnosti projekta “S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela” so potrebni vsaj trije sistemski ukrepi na ravni države, in sicer:

 1. Zagotovitev možnosti kolektivnega zavarovanja za čas bolniških odsotnosti prekarcev, ki v tem trenutku ni zagotovljen iz naslova nobenega sistemskega vira, ter poenostavitev postopkov za pridobitev in poročanje o porabi tega vira
 2. Oprostitev plačila davkov od dohodka (oz. moratorij na plačilo) za prvi dve leti delovanja po včlanitvi v platformo,
 3. Vsaj 10% davčna olajšava za investitorje v storitve, ki jih izvajajo te ciljne skupine, v kolikor jim uspe pridobiti investitorja (t.me. investicije z družbenim učinkom), kar pa bo omogočeno z realnim vrednotenjem njihovih pravic intelektualne lastnine skozi neposredno interakcijo (peer-to-peer) z deležniki na strani povpraševanja.

Podprite pobudo z izpolnitvijo obrazca na tej povezavi.

 

Zapisal in fotografiral: Miro Mihec

 

Kontakt:

 • Miro Mihec, član upravnega odbora ZSES
 • miro.mihec@socialnaekonomija.si

Nazaj na vrh