Kako pridobiti status socialnega podjetja?

Ste že član združenja? Članom BREZPLAČNO svetujemo o pridobitvi statusa so.p.

 

Socialno podjetje je status, ki ga pridobi že ustanovljena ali na novo ustanovljena nepridobitna pravna oseba, ki ni ustanovljena izključno z namenom pridobivanja dobička ter premoženja ne deli, prav tako ne deli ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki in izpolnjuje pogoje in načela navedena v Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP-A) – v veljavi od 15.3.2018.

Torej status socialnega podjetja ne spreminja vašega društva ali zavoda v novo gospodarsko družbo, kot si nekateri napačno razlagajo.

KDO JE LAHKO SO.P.?

Status socialnega podjetja lahko pridobijo pravne osebe, ki so NEPROFITNEnpr. društvo, zavod, ustanova, zadruga, evropska zadruga, zaposlitveni center, invalidsko podjetje in tudi gospodarska družba, torej vse pravne osebe, ki imajo v aktu opredeljeno, da niso ustanovljene izključno z namenom pridobivanja dobička ter premoženja ne delijo, prav tako ne delijo ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki med lastnike.

Pri tem poudarjamo, da neprofitnost ne pomeni, da ne smete prodajati, ampak je vezana le na delitev dobička ob koncu leta med lastnike, torej presežka prihodkov na odhodki (odhodki so npr. stroški materiala, storitev, plač, potni stroški…). Nepridobitni status prinese tudi malce več administracije, npr. vodenje računovodstva po razdelitvi pridobitno (prodaja na trgu) in nepridobitno (javna sredstva, razpisi, subvencije, članarine, donacije…), kar pa v društvih, zavodih, ustanovah že tako ali tako počnejo.

VLOGA

Za pridobitev statusa so.p. se na pristojni organ ali ponavadi okrožno sodišče predloži vloga za registracijo socialnega podjetja, ki na podlagi petega odst. 7. člena ZSocP-A ugotavlja pogoje za pridobitev statusa socialnega podjetja. Vlogi mora biti predložen tudi sklep ustanovitelja, da namerava predlagatelj poslovati kot socialno podjetje.

Vsi dokumenti, ki jih morate pripraviti za pridobitev statusa socialno podjetje:

  1. prilagojen akt o ustanovitvi, statut društva oziroma zadružna pravila (vsebina 12. člen ZSocP-A) – overjen podpis
  2. sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje – overjen podpis
  3. osebna imena, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča vseh oseb, ki imajo pooblastilo za zastopanje in za društva še obseg pooblastil,
  4. dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela oziroma za društva vrednost premoženja,
  5. podatek, da pravna oseba ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ter da ima poravnane vse dospele davčne obveznosti in prispevke za socialno varnost delavcev (po uradni dolžnosti obvezno le pri preoblikovanju društva v socialno podjetje).
  6. pa še opomba, morda bo katero sodišče od vas zahtevalo še kakšen drugi dokument, kot je na primer pri zavodu Sklep ustanovitelja o spremembi firme zavoda, skrajšani firmi zavoda, preoblikovanju v socialno podjetje in sklep o spremembi akta, v skladu s priglašenim predlogom in priloženim aktom

ter seveda spremne obrazce za oddajo vlogo na sodni register, če vlogo pripravljate sami (PREDLOG ZA VPIS SPREMEMBE V SODNI REGISTER, SPR-1, SPR-2…).

 

REGISTRSKI POSTOPEK

OPOMBA: registrski postopek se nanaša še na “stari” zakon ZSocP, saj na pristojni strani MGRT še ni posodobljen. Vir: http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/socialno_podjetnistvo/registrski_postopek/

Vlogo za registracijo nepridobitne pravne osebe kot socialnega podjetja se odda na pristojni registrski organ. To velja tudi v primeru, ko je nepridobitna pravna oseba (npr. društvo, d.o.o.) že ustanovljena in se v postopku do registrira v socialno podjetje.

Postopkovnik:

Nepridobitna pravna oseba

društvo

zavod

ustanova

gospodarska družba, zadruga, evropska zadruga

Zakonska podlaga za registracijo/izdajo soglasja Zakon o društvih

(Ur. l. RS, št. 64/11– UPB2)

Zakon o zavodih

(Ur. l. RS, št. 12/91 in nasl.)

 

Zakon o ustanovah

(Ur. l. RS, št. št. 70/05, 91/05- popr.)

Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09–UPB3 in nasl.)

Zakon o zadrugah (Ur. l. RS, št.97/09)

Ministrstvo pristojno za zakon, ki je podlaga za registracijo/do registracijo

MNZ

MJU

MNZ

MGRT/MKO

Registrski organ upravna enota na območju katere je sedež društva okrožna sodišča/sodni register pristojno ministrstvo za izdajo soglasja k aktu okrožna sodišča/sodni register
Pogoji za ustanovitev določeni z  ZSocP in zakonodajo, ki ureja organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe

 

Registrski organ z aktom, s katerim odloči o vpisu nepridobitne pravne osebe v register, odloči tudi, da se pri firmi ali imenu nepridobitne pravne osebe v register vpiše dostavek »socialno podjetje« (so. p.). Z vpisom tega dostavka v register ali javno evidenco nepridobitna pravna oseba pridobi status socialnega podjetja in lahko začne poslovati kot socialno podjetje.

POROČANJE

Organizacija mora izpolnjevati pogoje tudi po pridobitvi statusa, če ne ga seveda izgubi. V enem letu po pridobitvi statusa predložite pristojnemu ministrstvu (MGRT) dokazilo o začetku opravljanja dejavnosti. Ko bo sprejeta uredba Vlade RS bo potrebno tudi spremljanje standardov, meril in kazalnikov za merjenje družbenih učinkov iz naslova dejavnosti socialnih podjetij.

Ob letni bilanci je potrebno izdelati tudi kratko poročilo Razčlenitev sredstev za so.p., kjer prikažemo, koliko prihodkov je nastalo od socialno podjetniške dejavnosti (v primeru, ko naše podjetje opravlja tudi drugo dejavnost).

Če potrebujete pomoč, smo tukaj. Pišite nam na zdruzenje@socialnaekonomija.si

Nazaj na vrh