Statut

Statut Združenja Socialna ekonomija Slovenije

Na podlagi Zakona o društvih (ZDru-1- (Uradni list RS, št. 64/2011) in 12. člena Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/2011) so člani in članice na skupščini dne 20.4.2017 sprejeli sklep o spremembi statuta Združenja Socialna ekonomija Slovenije.

Sekretariat je pripravil uradno prečiščeno besedilo Statuta združenja Socialna ekonomija Slovenije, ki obsega:

– Statut združenja slovenski forum socialnega podjetništva, sprejet 10.12.2011,
– Spremembe Statuta združenja slovenski forum socialnega podjetništva, sprejete 22.12.2014,
– Spremembe Statuta združenja Socialna ekonomija Slovenije, sprejete 20.4.2017.

STATUT
ZDRUŽENJA SOCIALNA EKONOMIJA SLOVENIJE,
socialno podjetje

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO

I. Uvodne določbe

1. člen
(opredelitev združenja)
(1) Združenje Socialna ekonomija Slovenije, socialno podjetje (v nadaljevanju združenje) je združenje pravnih in fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupnih interesov na področju socialne ekonomije in socialnega podjetništva.
(2) Združenje je neprofitna, nepridobitna, nepolitična, neodvisna in prostovoljna nevladna organizacija.
(3) Združenje je socialno podjetje in v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu deluje po načelih: avtonomne pobude, nepridobitnega namena ustanovitve, opravljanja dejavnosti v javnem interesu, prostovoljnega delovanja, neodvisnosti, tržne naravnanosti, vključevanja prostovoljskega dela, enakopravnosti članstva, sodelovanja deležnikov pri upravljanju, neprofitnosti delovanja, preglednosti poslovanja in javno koristnega delovanja.

2. člen
(ime in sedež združenja)
(1) Ime društva je: Združenje Socialna ekonomija Slovenije, socialno podjetje.
(2) Skrajšano ime združenja je: Združenje Socialna ekonomija Slovenije, so.p.
(3) Sedež združenja je v Mariboru.

3. člen
(načela delovanja)
(1) Združenje deluje po načelih odprtosti, javnega in preglednega delovanja ter družbeno odgovorno.
(2) Združenje pri svojem delu spoštuje načela socialnega podjetništva.

II. Namen, cilji in dejavnosti združenja

4. člen
(namen in cilji združenja)
(1) Namen združenja je trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva na področju podpornih storitev za podjetja socialne ekonomije, spodbujanje razvoja socialne ekonomije in socialnega podjetništva, prispevanje k rasti in učinkovitosti podjetij socialne ekonomije in zastopanje njihovih interesov.
(2) Splošni cilji združenja so:
– postati generator družbeno ekonomskih sprememb v Republiki Sloveniji in mednarodno prepoznan center odličnosti za razvoj in promocijo socialne ekonomije in socialnega podjetništva,
– predstavljati skupno platformo delovanja podjetij socialne ekonomije in tistih podpornih institucij, ki so si zadale cilj uveljavitve socialne ekonomije in socialnega podjetništva in trajnostno naravnane skupnostne ekonomije v Republiki Sloveniji,
– pospešen razvoj socialne ekonomije,
– povezanost podjetij socialne ekonomije z državo in lokalnimi skupnostmi, z nevladnimi organizacijami, gospodarstvom, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami in z drugimi podpornimi organizacijami v sektorju socialne ekonomije in socialnega podjetništva,
– povezanost podjetij socialne ekonomije med seboj,
– zagotavljanje podpornega zakonodajnega, ekonomskega in socialnega okolja za delovanje podjetij socialne ekonomije,
– uglednost podjetij socialne ekonomije ter prepoznavnost pomena in ciljev socialnega podjetništva in socialne ekonomije.

(3) Cilji združenja so tudi:
– zagotavljati izmenjavo znanj in izkušenj med podjetji socialne ekonomije,
– postati prostor za mreženje podjetij socialne ekonomije in za nastajanje novih partnerstev,
– postati odprti prostor za podjetja socialne ekonomije in inovatorje, ter prostor za izmenjavo novih znanj, dobrih praks in idej za razvoj socialne ekonomije in socialnega podjetništva,
– postati ključni sogovornik državi, lokalnim skupnostim in drugim organizacijam v zadevah, ki urejajo položaj podjetij socialne ekonomije,
– postati center znanja o socialni ekonomiji in socialnem podjetništvu,
– zagotoviti trajne in celostne podporne storitve za podjetja socialne ekonomije,
– postati pobudnik sprememb za večjo blaginjo ljudi.

5. člen
(dejavnosti združenja)
(1) Za dosego svojega namena in ciljev izvaja združenje sledeče dejavnosti:
– zagotavljanje pogojev za povezovanje in mreženje podjetij socialne ekonomije z drugimi organizacijami in organi oblastmi ter za povezovanje med seboj,
– sodelovanje pri ustvarjanju zakonodaje, strategij in drugih dokumentov, ki urejajo položaj podjetij socialne ekonomije,
– zagovorništvo podjetij socialne ekonomije in prizadevanje za vzpostavitev ugodnega podpornega okolja za podjetja socialne ekonomije,
– zbiranja in analiziranje potreb podjetij socialne ekonomije, ter predstavitev teh potreb pristojnim državnim organom,
– raziskovanje trga in potreb po novih storitvah ter odpiranju novih priložnosti za podjetja socialne ekonomije,
– razvijanje novih poslovnih modelov za delovanje podjetij socialne ekonomije,
– razvijanje mednarodnih povezav in predstavljanje podjetij socialne ekonomije v mednarodnih združenjih,
– izvajanje storitev za pospeševanje razvoja in delovanja podjetij socialne ekonomije,
– pridobivanje sredstev in drugih oblik podpore za podjetja socialne ekonomije,
– razvijanje kazalnikov za merjenje razvoja socialnega podjetništva, družbene odgovornosti in blaginje prebivalcev,
– oblikovanje standardov s področja socialne ekonomije in socialnega podjetništva,
– spremljanje tujih dobrih praks na področju socialne ekonomije in socialnega podjetništva ter njihova promocija v Sloveniji,
– zagotavljanje celostne informacijske, svetovalne in tehnične podpore podjetjem socialne ekonomije in organizacijam, ki želijo pridobiti status socialnega podjetja,
– organiziranje in izvajanje izobraževalnih dejavnosti za podjetja socialne ekonomije in v zvezi s socialno ekonomijo in socialnim podjetništvom,
– organiziranje javnih dogodkov na temo socialnega podjetništva in socialne ekonomije,
– spodbujanje k družbeni odgovornosti,
– podeljevanje nagrad najboljšim podjetjem socialne ekonomije in posameznikom, zaslužnim za razvoj socialne ekonomije in socialnega podjetništva,
– promoviranje uporabe kooperativnih poslovnih modelov (i.e. razvoj delavskih kooperativ), kot osnove za ohranjanje zdravih programskih jeder in solventnih podjetij,
– promoviranje razvoja generacijskih podjetij, kot novega modela medgeneracijske solidarnosti in zagotavljanje socialne varnosti,
– promoviranje socialnega podjetništva in socialne ekonomije.
(2) Združenje opravlja tudi sledeče pridobitne dejavnosti samo kot socialno podjetje:
– izvajanje raziskav in analiz o podjetjih socialne ekonomije in o ekonomskem, pravnem in socialnem okolju v katerem delujejo,
– izdajanje knjig, video materialov in drugih publikacij v elektronski in papirnati obliki na temo socialnega podjetništva in socialne ekonomije,
– organiziranje in izvajanje izobraževalnih dogodkov, strokovnih ekskurzij in izletov, ter izmenjav strokovnjakov s področja socialne ekonomije,
– pravno, poslovno, informacijsko-tehnično in finančno svetovanje socialnim podjetjem in organizacijam, ki želijo pridobiti status socialnega podjetja,
– promoviranje in oglaševanje podjetij socialne ekonomije ter podpornikov podjetij socialne ekonomije in združenja.
(3)Za dosego svojega namena izvaja društvo sledeče dejavnosti socialnega podjetja v skladu z
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur.l. RS št. 69/2007, 17/2008) in z Uredbo o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva (Uradni list RS št. 54/2012):

58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
69.103 Druge pravne dejavnosti
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

III. Pogoji za članstvo, način včlanjevanja in prenehanja članstva, pravice in obveznosti članstva

6. člen
(pogoji za članstvo v združenju)
(1) Redni član (v nadaljevanju član) združenja lahko postane pravna oseba zasebnega prava ali fizična oseba, ki se strinja z namenom in cilji združenja in ki se zaveže spoštovati ta statut. Članstvo v združenju je prostovoljno.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, pridobitna gospodarska družba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost (v nadaljevanju pridobitna gospodarska družba) ne more postati član združenja, v kolikor je med člani združenja že polovica pridobitnih gospodarskih družb. Takšna pridobitna gospodarska družba postane pridruženi član združenja, dokler število članov, ki so pridobitne gospodarske družbe, ni nižje od polovice vseh članov. Politična stranka ne more postati član združenja. Upravni odbor odloča o sprejemanju novih članov s sklepom.
(3) Pravna ali fizična oseba, ki želi postati član združenja, izpolni pristopno izjavo, s katero izrazi namen včlanitve v združenje, strinjanje z namenom in cilji združenja in s katero se zaveže se zaveže spoštovati statut in druge notranje akte združenja ter redno plačevati članarino.

7. člen
(pravice in obveznosti članov)
(1) Pravice rednih članov (v nadaljevanju člani) so:
– da volijo in so izvoljeni v organe združenja,
– da aktivno sodelujejo pri upravljanju združenja,
– da sodelujejo v dejavnostih združenja,
– da prejemajo od združenja ustrezno podporo pri svojem delu v skladu z zmožnostmi združenja,
– da so obveščeni o dejavnostih združenja, seznanjeni s programom in poslovanjem združenja ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.
(2) Obveznosti članov so:
– da delujejo po tem statutu in drugih aktih združenja,
– da spoštujejo sklepe organov združenja,
– da redno plačujejo članarino, v kolikor je ta določena,
– da sodelujejo pri upravljanju združenja,
– da izpolnjujejo dogovorjene obveznosti do združenja,
– da varujejo ugled združenja,
– da delujejo v interesu združenja,
– da združenje obveščajo o svojih aktivnostih in o zadevah pomembnih za njegovo delo.
(3) Člani združenja so enakopravni. Vsak član združenja ima pri glasovanju en glas.
(4) Člane, ki so pravne osebe v združenju zastopajo in predstavljajo osebe, ki jih te same določijo.

8. člen
(prenehanje članstva)
(1) Članstvo v združenja preneha:
– z izstopom,
– s črtanjem,
– z izključitvijo.
(2) Član izstopi iz združenja tako, da združenju posreduje pisno izjavo o izstopu. Združenje najmanj enkrat letno obvesti upravni odbor o članstvu v združenju.
(3) Člana nadzorni odbor z ugotovitvenim sklepom črta iz združenja če:
– kljub opominu in dodatnem roku ne plača članarine, kadar je ta določena ali
– če se ugotovi, da je umrl ali prenehal obstajati.
(4) Člana nadzorni odbor izključi iz združenja, če se ugotovi da je:
– kršil določbe statuta ali drugih aktov združenja ali
– kršil sklepe organov združenja ali
– deloval v nasprotju z interesom združenja ali
– okrnil ugled združenja ali
– združenju s svojim dejanjem ali opustitvijo povzročil ali bi lahko povzročil večjo škodo.
Zoper sklep nadzornega odbora se lahko izključeni član pritoži na skupščino, ki o zadevi dokončno odloči.

9. člen
(pridruženi člani)
(1) Združenje ima pridružene člane.
(2) Pridruženi član lahko postane pravna ali fizična oseba, ki se strinja z namenom in cilji združenja in ki ne želi postati član združenja ali ki ne izpolnjuje pogojev za člana združenja. Politična stranka ne more postati pridruženi član združenja.
(3) Pravna ali fizična oseba, ki želi postati pridruženi član združenja, izpolni pristopno izjavo, s katero izrazi namen postati pridruženi član združenja. Prav tako postane pridružen član pravna ali fizična oseba, ki je redni član, pa v tekočem letu ni plačala članarine.
(4) Pridruženi člani se lahko udeležujejo skupščine brez pravice glasovanja, lahko sodelujejo v dejavnostih združenja in delujejo v sekcija združenja, nimajo pa ostalih pravic in obveznosti članov združenja.
(5) Pridruženo članstvo preneha z izstopom tako, da pridruženi član združenju posreduje pisno izjavo o izstopu ali z izključitvijo. Pridruženega člana se izključi iz združenja če je:
– deloval v nasprotju z interesom združenja ali
– okrnil ugled združenja ali
– je združenju s svojim dejanjem ali opustitvijo povzročil ali bi lahko povzročil večjo škodo ali
– če 2 leti zaporedoma ni plačal članarine.

10. člen
(častni člani)
(1) Združenje ima lahko častne člane, ki jih imenuje skupščina na predlog upravnega odbora. Vsak član združenja lahko upravnemu odboru poda pobudo za imenovanje častnega člana.
(2) Častni člani združenja so lahko ugledni posamezniki ali pravne osebe, ki podpirajo delo združenja in so pripomogli k doseganju njegovega namena in ciljev.
(3) Častni člani dajejo mnenja in priporočila k delu združenja in so lahko vabljeni na seje skupščine brez pravice glasovanja, nimajo pa ostalih pravic in obveznosti članov združenja.
(4) Častno članstvo preneha z izstopom, tako da častni član združenju posreduje pisno izjavo o izstopu ali z izključitvijo. Častnega člana se izključi iz združenja če je:
– deloval v nasprotju z interesom združenja ali
– okrnil ugled združenja ali
– je združenju s svojim dejanjem ali opustitvijo povzročil ali bi lahko povzročil večjo škodo.

IV. Upravljanje združenja

11. člen
(organi združenja)
Organi združenja so:
– skupščina,
– upravni odbor,
– predsednik,
– generalni sekretar,
– nadzorni odbor,
– strokovni svet.

12. člen
(skupščina)
(1) Skupščina je najvišji organ združenja in jo sestavljajo vsi člani.
(2) Naloge in pristojnosti skupščine so:
– sprejema, spreminja in dopolnjuje statut združenja,
– sprejema, spreminja in dopolnjuje druge splošne akte združenja, če za to ne pooblasti upravnega odbora,
– na predlog upravnega odbora sprejema letno poročilo,
– na predlog upravnega odbora sprejema letne načrte in strategije delovanja,
– daje drugim organom združenja smernice za delovanje,
– voli in razrešuje predsednika, člane upravnega odbora, ki niso že po funkciji v tem odboru in člane nadzornega odbora,
– lahko izvoli in razrešuje namestnike članov upravnega odbora in nadzornega odbora,
– odloča o vključevanju združenja v druge sorodne organizacije,
– odloča o prenehanju združenja,
– odloča o drugih zadevah na podlagi statuta in notranjih aktov,
– odloča o višini članarine,
– odloča o pritožbah zoper sklepe predsednika in ostalih organov združenja,
– odloča o drugih najpomembnejših zadevah za združenje.
(3) V kolikor ni drugače določeno, skupščina veljavno odloča, če je pred glasovanjem prisotna vsaj polovica članov, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov. V kolikor skupščina ni sklepčna, ker je prisotnih manj kot polovica članov, se seja prestavi za 30 minut in v tem primeru skupščina lahko odloča, če je prisotna vsaj ena petina članov.
(4) Skupščino skliče in vodi predsednik najmanj enkrat letno, lahko pa tudi kadarkoli na zahtevo ene petine članov ali nadzornega odbora. Če tega ne stori v roku 30 dni, lahko skupščino skliče predlagatelj.
(5) O sklicu skupščine morajo biti člani seznanjeni najmanj 10 dni pred sejo.
(6) O delu skupščine in o sprejetih odločitvah se vodi zapisnik. Za izdelavo zapisnika je zadolžen predsednik.

13. člen
(upravni odbor)
(1) Upravni odbor je izvršilni organ združenja in ima sledeče naloge in pristojnosti:
– pripravlja predloge sprememb statuta in predloge drugih splošnih aktov združenja, ki jih sprejema in potrjuje skupščina,
– pripravlja predlog programov združenja in jih da v sprejem skupščini,
– pripravlja predlog letnega poročila in ga da v sprejem skupščini,
– na predlog predsednika iz svoje sredine imenuje in razrešuje generalnega sekretarja,
– imenuje in razrešuje člane strokovnega sveta,
– imenuje predstavnike združenja v lokalnih, nacionalnih in mednarodnih telesih,
– odloča o spremembi poslovnega naslova znotraj sedeža združenja,
– ustanavlja in ukinja sekcije združenja,
– ustanavlja in ukinja podružnice združenja,
– odloča o sklepanju pogodb o zaposlitvi,
– opravlja druge naloge, ki izhajajo iz aktov združenja in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina.
(2) Upravni odbor lahko za izvedbo posameznih nalog pooblasti svojega člana.
(3) Upravni odbor ima pet do petnajst članov, pri čemer njihovo število določa skupščina glede na potrebe združenja. Med člani upravnega odbora je lahko največ polovica predstavnikov članov združenja, ki so pridobitne gospodarske družbe ter tudi predstavnik reprezentativnih lokalnih skupnosti, ki morajo prav tako biti člani združenja.
(4) Predsednik združenja je po svoji funkciji član upravnega odbora in predsednik upravnega odbora.
(5) Člane upravnega odbora imenuje skupščina izmed članov za mandatno dobo štirih let, po poteku katere so lahko ponovno imenovani na to funkcijo.
(6) V kolikor ni drugače določeno, upravni odbor veljavno odloča, če so pred glasovanjem prisotni vsaj trije izvoljeni člani, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov.
(7) Mandat člana upravnega odbora lahko preneha pred potekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga skupščina razreši iz razloga kršitev tega statuta, notranjih aktov združenja ali sklepov organov združenja ali če deluje v nasprotju z interesi združenja.
(8) Člani upravnega odbora izmed sebe izvolijo do tri (3) podpredsednike upravnega odbora, ki opravljajo naloge predsednika v primeru njegove odsotnosti, nezmožnosti za delo ali v primeru prenehanja njegove funkcije pred potekom mandatne dobe.
(9) Za svoje delo je upravni odbor odgovoren skupščini. Podrobnejše delovanje organa se uredi s poslovnikom.
(10) O delu upravnega odbora in o sprejetih odločitvah se vodi zapisnik. Za izdelavo za letopisnika je zadolžen predsednik upravnega odbora.

14. člen
(predsednik)
(1) Predsednik je častna funkcija in ima sledeče naloge ter pristojnosti:
– samostojno in neomejeno predstavlja združenje,
– sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
– poroča upravnemu odboru in skupščini o svojem delu,
– opravlja druge naloge, ki izhajajo iz aktov združenja in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina ali upravni odbor.
(2) Predsednik je pri svojem delu vezan na smernice skupščine in navodila upravnega odbora, ki jima tudi odgovarja za svoje delo.
(3) Predsednik lahko za izvajanje posameznih nalog pooblasti drugega člana upravnega odbora ali odgovorno osebo sekretariata združenja.
(4) Predsednika izvoli skupščina izmed članov za mandatno dobo štirih let, po poteku katere je lahko ponovno imenovan na to funkcijo.
(5) Mandat predsedniku lahko preneha pred potekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga skupščina razreši iz razloga kršitev tega statuta, notranjih aktov združenja ali sklepov organov združenja ali če deluje v nasprotju z interesi združenja.
(6) Za svoje delo je predsednik odgovoren skupščini.

15. člen
(generalni sekretar)
(1) Združenje ima generalnega sekretarja, ki je zakoniti zastopnik združenja.
(2) Generalni sekretar ima sledeče naloge in pristojnosti:
– samostojno in neomejeno predstavlja in zastopa združenje,
– skrbi za posle rednega upravljanja,
– skrbi za finančno in materialno poslovanje združenja,
– podpisuje materialne in finančne listine,
– skrbi za koordinacijo med organi združenja,
– zagotavlja tehnično podporo za delo organov združenja,
– ugotavlja izpolnjevanje pogojev za članstvo v združenju,
– skrbi za evidenco članstva,
– vodi dokumentacijo združenja,
– opravlja operativne naloge, opravlja tehnična in administrativna dela v združenju,
– skrbi za izvrševanje programa dela,
– opravlja druge naloge, ki izhajajo iz aktov združenja in naloge, ki mu jih še dodatno naloži upravni odbor.
(3) Generalni sekretar je pri svojem delu vezan na navodila upravnega odbora in sklepe organov združenja.
(4) Generalni sekretar je odgovoren za poslovodenje pri izvajanju dejavnosti socialnega podjetništva in za delovanje združenja v skladu z zakonom, tem statutom in notranjimi akti združenja, v kolikor ta statut ne določa drugače.
(5) Generalnega sekretarja na predlog predsednika imenuje upravni odbor iz svoje sredine za mandatno dobo štirih let, po poteku katere je lahko ponovno imenovan na to funkcijo. Generalni sekretar je član združenja.
(6) Za generalnega sekretarja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje sledeče pogoje:
– ima izkazane vodstvene sposobnosti,
– ima dokončano najmanj VI. stopnjo izobrazbe oziroma 1. bolonjsko stopnjo ali dokončano najmanj V. stopnjo izobrazbe in najmanj tri leta delovnih izkušenj na primerljivem vodstvenem položaju,
– ima izkazano strokovno znanje in izkušnje s področja socialnega podjetništva in socialne ekonomije.
(7) Mandat generalnemu sekretarju lahko preneha pred potekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga upravni odbor razreši iz razloga kršitev tega statuta, notranjih aktov združenja ali sklepov organov združenja ali če deluje v nasprotju z interesi združenja.
(8) Za svoje delo je generalni sekretar odgovoren upravnemu odboru.
(9) V kolikor upravni odbor odloči, da združenje nima generalnega sekretarja, pripadejo naloge, pristojnosti in odgovornosti generalnega sekretarja predsedniku združenja. V tem primeru veljajo za predsednika enaki pogoji imenovanja kot za generalnega sekretarja iz točke (6) tega člena.

16. člen
(nadzorni odbor)
(1) Nadzorni odbor izvaja nadzor nad delom združenja, presoja kršitve članov združenja ter ima sledeče splošne naloge in pristojnosti:
– spremlja in nadzoruje delo predsednika in upravnega odbora,
– nadzoruje izvajanje programov dela,
– nadzoruje razpolaganje s premoženjem združenja,
– nadzoruje zakonitost finančnega in materialnega poslovanja in preverja ali združenje posluje po načelu dobrega gospodarja,
– nadzoruje ali je poslovanje združenja in vodenje poslovnih knjig v skladu s tem statutom in drugimi akti združenja,
– ugotavlja, ali letno poročilo združenja obsega resnični, popolni in pravilni prikaz premoženja in poslovanja združenja, ter o tem poroča skupščini pred sprejemom letnega poročila,
– ugotavlja, ali poslovne knjige in letno poročilo združenja omogočajo ocenjevanje, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za z zakonom določene namene in ugotavlja ali se je presežek porabil za te namene, ter o tem poroča skupščini pred sprejemom letnega poročila,
– ocenjuje in nadzoruje ali združenje izpolnjuje cilje socialnega podjetništva in njegovega poslovanja.
– ocenjuje zakonitost porabe dodeljenih javnih sredstev oziroma sredstev, ustvarjenih z olajšavami in oprostitvami,
– zaradi nevestnega dela predsednika, generalnega sekretarja ali članov upravnega odbora predlaga njihovo razrešitev,
– opravlja druge naloge, ki izhajajo iz aktov združenja in naloge.
(2) Nadzorni odbor tudi ugotavlja ali so člani, pridruženi člani ali častni člani kršili določbe tega statuta ali drugih aktov združenja, sklepe organov združenja, delovali v nasprotju z interesom združenja, okrnili ugled združenja ali povzročil oziroma bi lahko povzročil večjo škodo združenju.
(3) V primeru ugotovljeni kršitev iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko nadzorni odbor glede na težo in okoliščine kršitev predlaga skupščini eno ali več izmed sledečih sankcij:
– javni opomin,
– prepoved opravljanja funkcije v združenju največ za dobo petih let
– izključitev iz združenja.
(4) Nazorni odbor odloča kot disciplinski organ na prvi stopnji, na drugi stopnji odloča skupščina.
(5) Nadzorni odbor ima pet članov, ki jih izvoli skupščina za mandatno dobo štirih let, po poteku katere so lahko ponovno imenovani na to funkcijo. Med člani nadzornega odbora je lahko največ polovica članov združenja, ki so pridobitne gospodarske družbe.
(6) Član nadzorna odbora ne more biti član upravnega odbora, generalni sekretar ali oseba, ki za združenje opravlja računovodske ali materialno-finančne storitve.
(7) Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega odbora, ki zastopa nadzorni odbor, ga sklicuje in vodi.
(8) Mandat člana nadzornega odbora lahko preneha pred potekom mandatne dobe, če sam odstopi, če ga skupščina razreši iz razloga iz razloga kršitev tega statuta, notranjih aktov združenja ali sklepov organov združenja ali delovanja v nasprotju z interesi združenja.
Statut združenja slovenski forum socialnega podjetništva
Stran 12 od 16
(9) Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren skupščini. Podrobnejše delovanje organa se uredi s poslovnikom.
(10) O delu nadzornega odbora in o sprejetih odločitvah se vodi zapisnik. Za izdelavo zapisnika je zadolžen predsednik nadzornega odbora.

17. člen
(strokovni svet)
(1) Strokovni svet je strokovno-posvetovalni organ združenja in ima sledeče naloge in pristojnosti:
– daje strokovna mnenja k dejavnostim združenja,
– obravnava strokovna vprašanja s področja socialnega podjetništva in socialne ekonomije,
– obravnava aktualna dogajanja s področja socialnega podjetništva in socialne ekonomije,
– na predlog upravnega odbora zavzema strokovna stališča do posameznih zadev, povezanih z delom združenja,
– daje strokovna priporočila in strokovne smernice za delo ostalim organom združenja,
– opravlja druge naloge, ki izhajajo iz aktov združenja in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina ali upravni odbor.
(2) Strokovni svet ima več članov, pri čemer njihovo število določa upravni odbor glede na potrebe združenja.
(3) Člane strokovnega sveta izmed strokovnjakov z različnih področij imenuje upravni odbor za mandatno dobo štirih let, po poteku katere so lahko ponovno imenovani na to funkcijo. Vsak član združenja lahko upravnemu odboru poda pobudo za imenovanje člana strokovnega sveta.
(4) Člani strokovnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika strokovnega sveta, ki zastopa strokovni svet, ga sklicuje ter vodi in je hkrati član upravnega odbora.
(5) V kolikor ni drugače določeno, strokovni svet veljavno odloča, če so pred glasovanjem prisotni vsaj trije izvoljeni člani, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov.
(6) Mandat člana strokovnega sveta lahko preneha pred potekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga upravni odbor razreši iz razloga kršitev tega statuta, notranjih aktov združenja ali sklepov organov združenja ali če deluje v nasprotju z interesi združenja ali če se ne udeležuje sej strokovnega sveta.
(7) Za svoje delo je strokovni svet odgovoren skupščini. Podrobnejše delovanje organa se uredi s poslovnikom.
(8) O delu strokovnega sveta in o sprejetih odločitvah se vodi zapisnik. Za izdelavo zapisnika je zadolžen predsednik strokovnega sveta.
(9) Do imenovanja vsaj enega člana strokovnega sveta, izvaja pristojnosti strokovnega sveta upravni odbor.

18. člen
(nadomestni člani organov združenja)
(1) V primeru prenehanja mandata članu upravnega odbora ali nadzornega odbora, ga nadomesti nadomestni član, v kolikor ga je skupščina izvolila. Mandat nadomestnega člana traja, dokler bi trajal mandat članu, ki ga je ta nadomestil.
(2) V primeru prenehanja mandata članu strokovnega sveta, lahko upravni odbor imenuje novega člana, s polno mandatno dobo.

19. člen
(udeležba delavcev, prostovoljcev in uporabnikov pri upravljanju združenja-deležniki)
(1) Skupščina ali upravni odbor pred obravnavo zadev, pomembnih za delo delavcev in prostovoljcev združenja, pridobita o tej zadevi mnenje delavcev in prostovoljcev združenja, ki niso člani združenja in se do njega opredelita.
(2) Skupščina ali upravni odbor pred obravnavo zadev, pomembnih za kakovost izdelkov ali storitev združenja, pridobita o tej zadevi mnenje delavcev, prostovoljcev in uporabnikov združenja, ki niso člani združenja in se do njega opredelita.
(3) Podrobnejši način sodelovanja predstavnikov delavcev, prostovoljcev in uporabnikov, ki niso člani združenja, način njihovega obveščanja in sodelovanja se uredi v splošnem aktu združenja, ki ga sprejeme skupščina po poprejšnjem soglasju predstavnikov teh oseb v roku 1 leta od potrjenih sprememb tega statuta.

20. člen
(korespondenčne seje)
Vsi organi združenja, razen skupščina lahko odločajo na sejah s srečanjem članov organov v živo ali na korespondenčnih sejah z uporabo internetnih-komunikacijskih orodij, kar je opredeljeno v poslovniku vsakega organa združenja.

V. Organizacija in finančno poslovanje združenja

21. člen
(sekcije združenja)
(1) Združenje lahko organizira svoje delo skozi sekcije, ki združujejo člane in pridružene člane glede na posamezno področje dela združenja ali glede na področja dela članov.
(2) Sekcije s sklepom ustanovi in ukinja upravni odbor glede na potrebe članov. Vsak član lahko upravnemu oboru poda pobudo za ustanovitev sekcije.
(3) Člani in pridruženi člani se prostovoljno vključujejo v sekcije združenja. Sekcije si samostojno uredijo svoj način dela. Podrobnejše delovanje sekcije se uredi s pravilnikom.
(4) Člani sekcije izmed sebe izvolijo vodjo sekcije, ki predstavlja sekcijo in poroča upravnemu odboru o delu sekcije.

22. člen
(podružnice združenja)
(1) Združenje ima lahko podružnice, ki jih ustanovi in ukinja upravni odbor, glede na potrebe združenja. Vsak član združenja lahko upravnemu odboru poda pobudo za ustanovitev podružnice.
(2) Upravni odbor v sklepu o ustanovitvi podružnice določi:
– ime in poslovni naslov podružnice,
– zastopnika podružnice,
– dejavnosti podružnice,
– pravice podružnice glede nastopanja v pravnem prometu v imenu in na račun združenja.
(3) Podrobnejše delovanje podružnice se uredi s pravilnikom.

23. člen
(vključevanje prostovoljcev v delu združenja)
(1) Združenje v svoje delo vključuje tudi prostovoljce.
(2) Obseg in vsebino dela, ki ga lahko opravljajo prostovoljci, določi upravni odbor.

24. člen
(zagotavljanje javnosti delovanja)
(1) Delo združenja in njegovih organov je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje združenja, ob upoštevanju omejitev glede varstva osebnih podatkov, varovanja poslovnih skrivnosti združenja in interesov združenja oziroma njegovih članov. O zahtevi po vpogledu v finančno in materialno dokumentacijo združenja odloči upravni odbor.
(2) Združenje zagotavlja javnost svojega dela tako, da svoje člane obvešča o svojem delovanju, jim omogoča vpogled v zapisnike organov združenja ter objavlja letna in druga poročila.
(3) Širšo javnost združenje obvešča o svojem delu preko lastnih medijev, preko sredstev javnega obveščanja in preko predstavnikov organov združenja.
(4) Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu združenja je odgovoren predsednik.

25. člen
(zaposlovanje delavcev)
Združenje lahko zaposluje delavce, ki so organizirani v sekretariat združenja.
Za izvajanje dejavnosti bo trajno zaposlovalo najmanj tretjino delavcev od vseh zaposlenih, ki so osebe iz najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela (socialno podjetje tip B).

26. člen
(viri financiranja in poraba presežka)
(1) Viri dohodkov združenja so:
– prihodki iz naslova materialnih pravic in dejavnosti združenja,
– prostovoljni prispevki, dotacije, darila, dediščine in volila,
– prispevki sponzorjev in donatorjev,
– članarine,
– sredstva javnih razpisov.
(2) Če združenje pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga ne deli, temveč ga porabi za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, kot jih določa ta statut. Znotraj tega se lahko presežek uporabi samo za:
– investicije v osnovna sredstva, potrebna za opravljanje dejavnosti,
– ohranjanje in povečanje števila delovnih mest,
– izobraževanje in usposabljanje delavcev in prostovoljcev,
– za ustanovitev ali so ustanovitev socialnega podjetja,
– za druge razvojne in nepridobitne dejavnosti, ki jih določa ta statut, če niso izključno v korist članov združenja.
(3) Združenje ne sme deliti svojega premoženja članom.

27. člen
(zagotavljanje podatkov o poslovanju)
Združenje pri svojem delu ločeno vodi evidence o svojih dejavnostih, ki jih izvajajo zaposleni-pripadniki najbolj ranljivih skupin na trgu dela, od svojih dejavnosti. Društvo vodi poslovne knjige na način in v obliki, ki ga opredeljuje Slovenski računovodski standard 33/2007-Računovodske rešitve v društvih, ob upoštevanju posebnosti, ki jih določa Slovenski računovodski standard 40-Računovodske rešitve v socialnih podjetjih.

VI. Načini prenehanja združenja in razpolaganje s premoženjem v tem primeru

28. člen
(prenehanje združenja)
(1) Združenje lahko preneha:
– po volji članov,
– s spojitvijo ali pripojitvijo
– s stečajem,
– na podlagi sodne odločbe,
– po samem zakonu, če dejansko preneha delovati.
(2) Združenje preneha po volji članov, če tako odloči skupščina z dvotretjinsko večino prisotnih članov. V sklepu o prenehanju skupščina določi društvo, zvezo društev, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitne pravno osebo, ki ima status socialnega podjetja s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti in po vračilo neporabljenih proračunskih sredstev prenese premoženje združenja.

VI. Prehodna in končna določba

29. člen
(sestava organov)
(1) Ne glede na določbe tega statuta o številu članov upravnega odbora, nadzornega odbora in strokovnega sveta ima združenje zaradi nizkega števila članov lahko v prvem letu delovanja tudi manjše število članov v teh organih. Ti organi združenja v tem obdobju izvajajo svoje naloge v polni pristojnosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, mora združenje imeti zakonitega zastopnika, vsaj še enega člana upravnega odbora in vsaj enega člana nadzornega odbora.

30. člen
(uporaba statuta)
Ta statut je bil sprejet na ustanovni skupščini dne 20.4.2017, uporabljati pa se začne, ko pristojni organ potrdi njegovo skladnost z zakonom.
Spremembe statuta so bile sprejete na 9. skupščini dne 20.4.2017, uporabljati pa se začnejo dne 14.6.2017.

Maribor, dne 20.4.2017
Generalna sekretarka
Mojca Žganec Metelko

Nazaj na vrh